Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - År 1050-1523

Skapad 2020-10-05 22:20 i Strömsskolan Lilla Edet
Medeltiden - hur folk levde i Sverige och Norden. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 5 Historia
Från vikingar till kungar, kyrkans makt, Birger Jarl en spännande resa i Nordens historia och Sveriges tillblivelse. Medeltiden startar ca år 1050 och varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska du; 

 • Utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, Medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur Medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet Medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

Påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden och Hansan.

Mål med arbetsområdet - Medeltiden

Mål för arbetet med Medeltiden är att du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.

* Vem Birger Jarl, Magnus Ericsson, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Erik av Pommern och Engelbrekt Engelbrektsson var.

* Vad människorna arbetade med på Medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.

* Hur städer började växa fram.

* Vad digerdöden var.

* Lag och ordning i samhället under Medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

Vi kommer att se filmer om Medeltiden, läsa i lärobok, arbeta med frågor om Medeltiden, muntliga diskussioner och övningar, genomgångar, skriftligt prov och skriftlig presentation om Medeltiden.

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i:

- muntliga diskussioner, övningar under lektionerna och skriftligt prov. 

Uppgifter

 • Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan sätta ut Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern, Vikingatiden och Medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
 • Hi  E 6
Du tränar fortfarande på att sätta ut åldrarna i en korrekt tidsföljd. Du tränar fortfarande på att lära dig vad åldrarna kallas.
Du sätter ut de flesta åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet vad vad alla åldrar heter.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Du vet hur kristendomen infördes i Norden och vad det har haft för betydelse i Sverige. Med hjälp av stödord kan du skriva och berätta.
 • Hi  E 6
Du beskriver kristendomens införande på ett mycket enkelt vis, många av dina fakta stämmer inte och eller så skriver du för lite text för att vi ska kunna bedöma vad du kan om kristendomens införande.
Du redovisar det grundläggande om kristendomens införande. De mesta av dina fakta stämmer. Du skriver på ett enkelt vis och endast huvuddragen kommer med.
Du redovisar fakta och förklaringar på ett sätt som visar att du förstått de viktigaste sambanden och sammanhangen korrekt.
Du redovisar fakta och förklaringar på ett ingående och detaljerat vis vilket visar att du mycket väl har förstått samband och sammanhang korrekt.
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har påbörjat arbetet med att lära dig vad alla stånden hette. Du tränar fortfarande på att kunna beskriva hur de levde i stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du kan göra någon jämförelse mellan stånden och peka på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva utförligt hur de levde i de olika stånden. Du kan även göra jämförelser och peka på likheter och skillnad i de olika stånden.
Du vet hur de första städerna uppkom under medeltiden och hur de var uppbygga.
 • Hi  4-6
Du tränar fortfarande på att förstå hur de första städerna uppkom och var uppbyggda.
Du har på ett enkelt sätt kunna beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad samt föra resonemang kring städernas uppbyggnad och geografiska placering.
Du kan beskriva några viktiga personer under Medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
 • Hi  4-6
Du tränar fortfarande på att visa att du känner till tillräckligt om viktiga personer från Medeltiden.
Du har visat grundläggande kunskaper om viktiga personer under Medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under Medeltiden.
Du har visat mycket goda kunskaper om viktiga personer under Medeltiden.
Handel
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du tränar fortfarande på att lära dig vad Hansan var och varför Hansan skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord på ett välutvecklat sätt beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Jämförelser av levnadsvillkor mellan vikingatid, medeltid och nutid.
 • Hi  4-6
Du tränar fortfarande på att beskriva likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under Vikingatid, Medeltid och nutid.
Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under Vikingatid, Medeltid och nutid.
Du kan beskriva relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under Vikingatid, Medeltid och nutid.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Vikingatid, Medeltid och nutid.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället.
 • Hi  4-6
Du tränar fortfarande på att förstå vilken roll kyrkan och klostren hade under medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under Medeltiden. Du kan också använda något begrepp av som hör till kyrkan och klostren.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du kan också nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av några begrepp som hör till kyrkan och klostren.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden på ett utvecklat sätt. Du kan också nämna flera arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av flera begrepp som hör till kyrkan och klostren.
Du använder olika källor för att komma fram till dina svar och du funderar kring deras trovärdighet.
 • Hi
 • Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: