👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema FJÄRIL, värdegrunden på Ugglan

Skapad 2020-10-06 09:17 i Frötuna fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 2
Du kommer att få arbeta med Frötuna skolas värdegrundstema FJÄRIL . Genom aktiviteter på fritids kommer du få stärka dina kamratrelationer och öka din tilltro till din egen förmåga. Du kommer även tränas i att utöva inflytande och ta ansvar under samlingar och fritidsråd under din fritidstid.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 Tema FJÄRIL-värdegrund

Tidsperiod

Läsåret 2020/21 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

Vi vill starta en process i eleverna genom att de får bekanta sig och lära sig kring begreppen i ordet FJÄRIL ,som står för:

Framsteg

Jämlikhet

Ärlighet

Respekt

Inflytande

Laganda

Under sin fritids tid kommer eleverna få träna på alla dessa begrepp genom styrda aktiviteter, fri lek, samlingar, fritidsråd och i mellanmåls situationen.

Förmågor vi tränar med FJÄRIL

Demokratiska principer, arbetssätt och processer

Eleverna ska utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att möta dem i vardagliga situationer fritidshemmet. I samband med att vi planerar aktiviteter gemensamt finns många naturliga möjligheter för eleverna att öva på att framföra sina egna ideer och lyssna på andras, samt att hitta metoder för att ta gemensamma beslut.

Samarbeta och hantera konflikter

Eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro  till sig själv samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Visuellt genom att ha orden uppsatta på avdelningen och där lägga till när och i vilka aktiviteter som vi tränar på dessa begrepp.
 • Samling varje dag där eleverna får uttrycka sig och träna att lyssna på sina kamrater och pedagogerna.
 • En gång i månaden är det fritidsråd där vi följer en dagordning och försöker få eleverna delaktiga och att de ska känna att de har inflytande i verksamheten.
 • Försöker få eleverna att testa nya saker, delta i olika aktiviteter som planeras och genomförs.
 • Träna sig i konflikthantering.

 

 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Genom att eleverna blir mer och mer delaktiga i samling och fritidsråd. Att de vågar göra sin röst hörd.
 • Genom att eleverna är mer delaktiga i aktiviteter och att de vågar pröva för dem nya saker.
 • Genom att få eleverna att klara av konflikthantering själva men med stöttning av oss pedagoger.
 • Genom våra publicerade lärloggar.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -