Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNIT A: New friends

Skapad 2020-10-06 09:12 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Kopplad till läroboken New What´s up 5
Grundskola 5 Engelska
Ett arbetsområde om frukost, vänner och att handla mat på engelska för åk fem. Baserat på boken New What´s up 5

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningens innehåll: Vad?

Se kopplat centraltinnehåll från läroplanen nedan.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att bestå av olika delar. Under varje vecka kommer eleverna att träna på och utveckla många olika förmågor.

 

Exempel på hur undervisningen kommer att genomföras:

Gemensam lyssning, läsning och genomgångar av texterna, samtal i par, grupp och helklass.

Individuell lyssning av texterna (i-pad och hörlurar).

Samtalsövningar kopplade till temat i team/smågrupper.

Hörövningar kopplade till temat, i helklass och i mindre grupper.  

Utveckling av språket med  grammatikövningar, till exempel i workbook eller stenciler.

Utveckling av språklig säkerhet genom till exempel spel.

Skrivträna genom att skriva av text/er och i workbook vid skrivövningar.

Träna uttal och flyt.

Se filmklipp/program med engelskt tal där olika dialekter av engelska kommer att presenteras.

Ämnesord poängteras och uppmärksammas och tränas in på olika sätt, till exempel med att spela Memory eller på ovningsmastaren.se på iPad.

Centrala begrepp

breakfast

am

pm

anything else?

how much is the...?

some

any

here you are

at home

fridge

freezer

vegetables

cheese

bread

tea

coffee

eggs

butter

milk

porridge

cereal

juice

yoghurt

jam

marmalade

pågående form/verb

I am making a phone call

She is swimming

We are talking

they are lying on their towels

you are flying a kite

pågående form/framtid

I am going to ...

tomorrow we are going home 

too late

feel bad 

apologize/apologise

laugh

 

 

 

Kunskapskrav E (för år 6)

Bedömning

Vi bedömer:

* Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

* Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika texter.

* Förmågan att formulera sig i tal.

* Förmågan att formulera sig i skrift.

 

Förmågorna kommer att bedömas genom:

Hörövningar där eleverna får svara på frågor både muntligt och skriftligt.

Läsförståelse av texter som är kopplade till temaområdet.

Skriva text för hand och på iPad om nöjesparker och om en semester.

Lekar och samtalsövningar.

Diagnos efter arbetsområdets slut.

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temaområdet.

Eleverna informeras tydligt om när det är övning och när det är bedömningstillfälle.

Utvärdering

Eleverna får utvärdera området tillsammans i grupper, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 5 -breakfast and shopping- Unit A New What´s up 5

Du kan...

in än
på väg
når målet
förstå när någon talar engelska om vad de äter till frukost, vad det är för väder och vad de ska göra.
läsa en av texterna i bokens Unit A med flyt
formulera dig i tal och prata om vad du äter till frukost, vad du kan handla i mataffären eller vad du kan göra i en nöjespark
formulera dig i skrift om var du är, vad du gör och vad du vill/ska göra i pågående (ing-)form
Förstå det mest väsentliga i texter du läser på engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: