Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår äldsta historia till Antiken och medeltiden - om Europas vagga och första storhetstid!

Skapad 2020-10-06 09:35 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta avsnitt kommer vi titta på människans äldsta historia och Antiken och fram genom medeltiden. Vi kommer även lära om ämnet historia och källkritik. Ur historisk synpunkt kommer vi titta på hur Antiken ligger till grund för vårt sätt att se på världen än idag på den västra delen av jordklotet. Dessutom kommer vi läsa om viktiga framsteg i människans tidigaste historia. Om hur vi lärde oss hantera elden och hur vi gick från nomader till bofasta jordbrukare. Grekerna utvecklade den första formen av demokrati. Hur var det att leva under Antiken? Varifrån kom tankarna om demokratin som styrelseskick? Och hur var det egentligen på medeltiden - var den egentligen så mörk som vi tror?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

Historia

 • Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
 • Få kunskaper om vad källor är och varför källkritik är viktigt 
 • Lära dig om utvecklingen från att människan levde nomadiskt tills dess den blev bofast jordbrukare och de första städerna växte fram.
 • Få kunskaper om Antiken som begrepp och tidsepok.
 • Reflektera kring vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor 
 • Tillägna dig kunskaper om epoken medeltiden som begrepp och tidsepok 
 •  Kunna berätta och delvis argumentera kring vad denna tidsperiod betyder för vårt samhälle än idag.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande  på lektionerna, hur du kommer förberedd till lektionerna samt din delaktighet i arbete och diskussioner under arbetsområdet.

Ni kommer också få möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom att veckovis lämna in läxor - "Min historiska berättelse" samt ett avslutande prov på epoken Medeltiden. 

Ni kommer också särskilda uppgifter till filmen "Arn" där ni kommer få diskutera både historiesyn, historiebruk och vad dessa moderna filmer kan lära oss om både vår egen tid och om Medeltiden som historisk period. 

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specificerade i matrisen under kunskaper här på UNIKUM.

Eleven skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 - använda en historisk referensram, som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 - kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap.
-  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisning
I undervisningen kommer du ta del både av genomgångar, gruppdiskussioner och olika dokumentärfilmer på området i historia. Vi arbetar med boken "Historia A" s. 12-57.  Löpande läxor och detaljplanering läggs ut på SO-Classroom. 

Vi kommer se en film om Arn som behandlar epoken Medeltiden i norden. Till filmen kommer ni få uppgifter som skall diskuteras muntligt med dina klasskamrater. Detta delas ut i samband med att vi börjar se filmen.

Tidsåtgång:
Veckorna 41-49 i SO.  
Prov sker 4/12. Inlämning läxor se SO-Classroom

Redovisningsform:
Fyra beting/läxor- "Min historiska berättelse" 
Muntliga uppgifter till filmerna "Arn"
Prov på medeltiden 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: