Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik planering!

Skapad 2020-10-06 09:40 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Välkomna till vår planering för naturvetenskap och teknik!

Innehåll

Natur- & teknikplanering


Tidigare läsår har vi arbetat projektrelaterat men nytt för i år är att vi arbetar målinriktat. Det innebär att vi på Hallonbåten kommer välja ut 2-4 mål i läroplanen som är inom samma ämneskategori och arbeta med extra fokus mot just de målen under cirka en månads tid. Dessa mål är baserade på ämneskunskaper och dem finner man i Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö18 under 2.2 Omsorg, utveckling och lärande. Varför vi valt att plocka ut endast ämnesspecifika mål är för att vi anser att vi på så sätt kan få en godare ämneskompetens. Att vi som arbetslag kan utvecklas och med våra nya kunskapar utmana barnen vidare. Vi kommer utvärdera i slutet av varje månad om vi behöver mer tid att arbeta med målen och i så fall varför.

 

 

Var är vi?  


Var befinner sig gruppen nu?

Barnens förmågor i naturvetenskap och teknik skiljer sig åt och varierar beroende på vilka tekniska och naturvetenskapliga utmaningar de möter, ålder samt erfarenhet.

 

Vilka behov kan vi se i gruppen? 

Barnen är i behov av att utmanas mer för att komma vidare i sina konstruktioner och skapande. Vi vill även utmana dem och möjliggöra situationer att få öva sig på vardagsteknik så som att hålla i besticken, dela sin mat med mera. Vardagsteknik innefattar även lek. Teknik är inte bara ett föremål utan det är även en form av en process. Processen i leken börjar med att barnet har en problemställning som leder till en idé, som i sin tur leder till skapande, barnet prövar och utforskar olika lösningar och utvecklar sin idé. Under tiden allt detta sker påbörjas en tankeprocess kring själva görandet. Tankeprocessen utvecklar idén och syftet är att utmana barnen i sitt görande, i den så kallade tekniska problemlösningsprocessen och själva få chansen att komma fram till lösningen.

 

Lärandeobjekt baserat på läroplansmålen: Teknik i vardagen, naturens olika kretslopp, konstruktion och hållbar utveckling (sopsortering).

 

Lärandeobjekt baserade på läroplansmålen: Lösa utmaningar genom ovanstående lärandeobjekt.


Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

Barngruppen visar intresse för vardagsteknik (fylla vattenkannan), bygga, väder och sopsortering.

 

 Vart ska vi?  

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18
Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ·       förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • ·       förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • ·       förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • ·       förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • ·       förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • ·       förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

Årstider
Natur

Förstå begreppet kretslopp

Finmotorik

Grovmotorik

Balans

Förstå vad sortering innefattas av

 

Hur gör vi? 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

Under en månads tid.

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  
Vi följer upp det enskilda barnet kring läroplansmålen i utvecklingssamtalsmallen efter varje månad. Detta görs med hjälp av den systematiska kvalitetsarbetes-modellen (SKA-modellen).
Målkriterierna följer vi upp på våra planeringstillfällen i arbetslaget med hjälp av SKA-modellen.

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

Vecka 1: Teknik i vardagen
Vecka 2: Konstruktion

Vecka 3: Naturens olika kretslopp

Vecka 4: Hållbar utveckling

 

Verktyg:

Digitala verktyg, böcker - ”De mäktiga fem”, byggmaterial, sopmonster och bilder.

 

När ska de genomföras? Vem ska genomföra dem? 

Den planerade undervisningen kommer till största del ske på förmiddagen då de flesta barnen är på plats. Spontana språkliga undervisningstillfällen sker under hela dagen. Alla pedagoger på förskolan står för genomförandet med ledning av förskolelärarna.

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

Genom ögonblickspedagogiken i vårt förhållningssätt. Se ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

 

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

Med hjälp av vardagsglimtar, lärloggsinlägg – enskilda och gruppen, och SKA-modellen i utvecklingssamtalet.

 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande.  

Se kompendiet ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

 

Dessa frågor kommer vi utgå ifrån under arbetets gång men också i slutet av månaden.

 

Hur blev det? 

 

Har vi arbetat mot målen? 

○ Stäm av mot målkriterierna 

 

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss? 

○ Hur vet vi det? 

○ Vad gjorde att det blev så? 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

○ Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: