Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kornaxet - Matematik.

Skapad 2020-10-06 10:47 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi vill väcka barns nyfikenhet kring matematik. Vi tror att genom nyfikenheten kan att barnet skapa sig erfarenheter och på så sätt ta till sig kunskap om begreppet matematik och upptäcka matematik i vardagen.

Innehåll

Bakgrund: 
Denna termin startar vi upp på Kornaxet med en ny barngrupp. Några barn har slutat och nya har tillkommit i gruppen. Vi har även ett nytt arbetslag och med denna utgångspunkt tycker vi att första byggstenen är att väcka barns nyfikenhet kring matematik. 

 

Mål - vad vill vi att barnen ska få erfara?

Vi vill väcka barngruppen så väl som det enskilda barnets nyfikenhet kring matematik. Vi vill visa att matematik innebär mer än bara siffror på ett papper, att matematiken finns i vår vardag och i nästan allting vi gör.

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) skriver att:

”Vår uppfattning är att barn blir intresserade av matematik om det presenteras på ett lustfyllt sätt...Genom att använda sig av barnens lek och vardag ges det möjlighet att urskilja matematik på ett lekfullt och spännande sätt.”

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas? 

Vi använder oss av samlingssituationer så väl som att jobba i mindre tvärgrupper.

Materialet består av sånger, bilder, filmer från bland annat babblarna och att barnen får uppgifter av pedagogerna, som är kopplade till matematik, exempelvis ”Kims lek” där barnen ser ett antal objekt försvinna eller tillsättas. Barnets och/eller barngruppens uppgift blir då att räkna antal objekt för att se om något objekt har försvunnit - subtraktion eller om något objekt har tillkommit - addition.

Vi vill också att barnen bekantar sig med olika matematiska begrepp - som plus, minus, likamed och att vi pedagoger benämner begreppen ”addition”, ”subtraktion”. 

Hur kan barnen vara med och påverka innehållet i vår dagliga verksamhet?

Genom observationer av barngruppen och dagliga samtal kan vi ta reda på vad barnens är intresserad av, och hjälpa barnet att utveckla deras intresse - genom att tillföra matematiska aktiviter/uppgifter. Vi vill att barnen ska vara medforskare och dokumentera sitt eget lärande. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

I våra veckoplaneringar, sker utvärdering och uppföljning av nya utmanande aktiviteter inom matematik. Det är förskollärarens uppgift att i dess enskilda planeringar se till att målen i matematik uppfylls och dokumenteras. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: