👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska naturen ht-20 vt.21

Skapad 2020-10-06 15:37 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska Bild NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Genom "Utforska naturen" ska du som elev få möjlighet att vistas i olika utomhusmiljöer samt få utvidga dina kunskaper om årstidsväxlingar och dess betydelse för naturen och djuren.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Under denna rubrik skriver ni ett stycke om arbetsområdets/aktivitetens syfte och koppling till styrdokument.

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem (Lgr 11)

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden (Lgr 11).

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva (Lgr 11).

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser (Lgr 11).

Med egna ord:

Vi vill att barnen ska få vistas i naturområden där de får möjlighet till fysisk aktivitet, lek och samarbete.

Vi vill stimulera deras nyfikenhet och väcka intresse för det som sker i vår natur kopplat till våra årstider och årstidsväxlingar.

Iakttagelser och upptäckter kopplat till naturen skall gestaltas/dokumenteras genom i första hand ord och bild, men även skriftligt beroende på förmåga.

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Eleven ska kunna ge exempel på vad som är typiskt för våra olika årstider. Eleven ska med andra ord kunna ge exempel på olika årstidstecken som hen kan observera i naturen.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sina dokumentationskunskaper genom bild och text. Det vill säga träna sin förmåga att beskriva sina kunskaper genom bild och text.

Det kollaborativa lärandet står också i fokus. Vi vill att eleverna ska utveckla sin förmåga att lära genom samarbete med klasskamrater.

Eleven ska också träna sin förmåga att ställa frågor och söka svar, samt verbalt förmedla vad hen har lärt sig.

Eleven ska vidare få träna och utveckla sin rörelseförmåga i olika slags utemiljöer.

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Arbetsområdet sträcker sig under hela förskoleklassåret, dock kan temat anses vilande i perioder för att sedan aktiveras igen.

Vi arbetar med materialet "Puls Förskoleklass. Samhälle. Natur. Teknik", samt "Puls. NO-boken 1-3" Vi läser tillsammans och samtalar om innehållet.

Vi använder faktaböcker för att lära oss om hur svenska djur anpassar sig till olika årstider.

Vi tittar på film "De fyra årstiderna" https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202492

Vi ska använda bilder på djur och natur för att samtala om vad vi har lärt oss från filmer och böcker. Vi ska bland annat använda modellen "Fråga - fråga - byt" samt spela rollspel kring hur djur gör under olika årstider för anpassa sig till de förändringar som sker i naturen. Eleverna ska även få använda bilder genom sorteringsövningar.

Eleverna ska få gestalta årstidsväxlingar genom bild och text.

Vi skapar en gemensam storbild - en stor plansch, vilken vi med olika material dekorerar med natur och aktiviteter vilka är typiska för årstiden.

Hur ska du bedömas...

Bedömningen sker löpande samt summativt.

Vi observerar och noterar elevernas grad av och förmåga till aktivt deltagande.

Vi tar ställning till elevernas producerade arbeten och deras verbala kunskapskommunikation (fortlöpande)

Vi intervjuar eleverna om vad de känner till för årstidstecken: "Kan du berätta om något som händer i naturen på hösten?" (summativt)

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Analys 2021-06-08

Det har varit särskilt lyckat att använda bilder som ett sätt att diskutera och visa sina kunskaper om årstider. Att skapa en gemensam årstidsplansch har också varit lyckat i betydelsen att planschen håller kunskaperna levande.

Ett förbättringsområde är att vara konsekvent i hur arbetsområdet avslutas. Vi har till exempel inte genomfört en avslutande intervju genom alla årstider och inte den gemensamma planschen, även om eleverna har kunnat visa sina kunskaper på flera sätt under arbetets gång.

Vi hade också kunnat applicera elevinflytande på ett mer genomtänkt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3