Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering (HT2020) Solrosen, Griffeltavlan

Skapad 2020-10-07 09:22 i Nälsta-Vinsta testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Med fokus på språk, värdegrund, matematik, naturvetenskap och rörelse/fysisk aktivitet.

Innehåll

Hösttermin 2020 får vi på Solrosen många nya barn i ett-/tvåårsåldern. 

Vi kommer att satsa på att skapa bra och trygga relationer mellan barnen i gruppen genom omsorg, beröm och planerade samt spontana aktiviteter utifrån Läroplanens mål inom följande områden.

Språk:

Högläsning, korta berättelser, rim och ramsor dagligen med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck för att förtydliga för barnen vad som sägs, upplevs och görs. Vi använder konkret material och pratar med olika röster på samlingar för att hjälpa barnen hålla fokus.

Mycket språk (tolkningar, kommentarer, upprepningar, osv.) vid olika situationer i vardagen för att hjälpa barnen att tillägna sig förståelse av olika begrepp och att kunna lägga dem på minnet. Vi artikulerar tydligt och långsamt för att uppmärksamma barnen på hur orden uttalas och olika ljud formas. Genom att göra det roligt för barnen uppmuntrar vi dem att upprepa efter oss och träna munmotoriken.

 

Värdegrund:

Genom att visa för barnen hur de kan uttrycka "stopp" och "jag vill inte" med gester eller med ord och våga visa det, samt tolkningar av andras ansiktsuttryck eller känslor lär vi barnen att respektera varandra. Vi visar för barnen hur man väntar på sin tur, frågar om lov och uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Genom "små uppdrag" som t.ex. att hämta någons skor eller dela med sig vill vi utveckla barnens självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

Vi vill få barnen uppleva att deras röster är hörda och att var och en kan påverka sin situation oavsett ålder, könstillhörighet eller förmågor.

 

Matematik:

Vi pratar mycket matematik och använder "det matematiska språket" i skapande, lek, vardagen och aktiviteter med fokus på matematik. Det finns bra material för sortering, bygg och konstruktion, rim och ramsor, skapande och upplevelse av matematik med alla sinnen. Vi uppmärksammar barnen på likheter och olikheter mellan olika föremål.

 

Naturvetenskap:

Vi organiserar olika naturvetenskapliga aktiviteter, ibland spontant utifrån det vädret som vi har (regn, blås, snö, osv.), samt tar inspiration från barnens egna frågor, intressen, upplevelser.

Genom eget engagemang och aktiv närvaro i situationen visar vi att man kan förundras över olika fenomen. Vi ger barnen tid och flertaliga tillfällen att hålla på med sin utforskning.

Förutom att använda vår egen närmiljö, gården, skogen eller parker för att utforska erbjuder vi också experiment inom teman som Vatten, Luft, Ljus, Ljud och olika naturkrafter för att få barnen uppleva allt detta med hela kroppen, alla sinnen i lek form.

 

Rörelse, fysisk aktivitet, hälsa:

Stor del av uteaktiviteter i olika väderförhållanden är rörelselekar som tränar motorik, kroppsuppfattning, styrka och koordinationsförmåga. Vi vill visa för barnen att man kan hitta på roliga saker att göra utomhus oavsett vädret.

Vi erbjuder barnen finmotoriska och grovmotoriska aktiviteter inomhus och utomhus, uppmuntrar dem att prova göra saker själv (t.ex. klä på/av sig, balansera, klättra, dansa, m.m.) och visar hur de kan göra när de behöver stöd.

 

Digitala verktyg planerar vi använda inom alla de ovannämnda områdena som en variation i undervisningen för att besvara barnens frågor, väcka intressen för och utvidga kunskaper inom ett specifikt ämne.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: