Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallens planering för undervisning - Språk

Skapad 2020-10-07 20:25 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Språkutvecklande undervisning och arbetssätt.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  Vi utgår ifrån målen i Läroplanen för förskolan 2018: 

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Vår undervisning när det gäller språk syftar till:

- att barnen utvecklar sitt ordförråd och ordförståelse.

- att barnen får flera sätt att kommunicera på som kroppsspråk, talspråk, skriftspråk, Takk och i estetiska former. 

- att barnen ska känna att det är meningsfullt att utrycka sig i sitt talspråk. 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Undervisningen kommer genomföras i dagliga situationer och i samspelet mellan oss pedagoger och barn vilket ger barnen möjlighet att tillägna sig begrepp och ord. När vi samtalar med barnen benämner och använder vi uttryck kopplat till det barnen gör och upplever. Genom vår undervisning får barnen öva och utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och tillägna sig ord och begrepp. 

  Vi kommer att använda oss av högläsning där vi tillsammans med barnen fördjupar oss i texten, där vi lyfter ord och ordens betydelse. 

  Vi kommer att organisera barnen i smågrupper och ha planerad undervisning med konkret innehåll utifrån våra mål. Barnen får då ökat talutrymme och kan möta varandra och samspela med sitt språk.

  Barnen kommer få återberätta utifrån sin förmåga, vad de gjort och upplevt som exempelvis då de skapat i en innegrupp eller efter en saga som dramatiserats med sagomaterial för barnen. Vi pedagoger kommer ge frågor till barnen i det aktuella sammanhanget som barnen befinner sig i och därmed låta barnens tankar lyftas fram. 

  Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans för att skapa meningsfullhet för varje barn att utrycka sig.

  Undervisningen planeras så att varje barn på Kristallen får en god språkutveckling, det vill säga att vi utgår ifrån varje barns behov. • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Barnen får reflektera kring en aktivitet som de nyligen varit med om utifrån sin förmåga. Det kan även ske vid spontana tillfällen eller utifrån något aktuellt som engagerat barnen. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barn på Kristallen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Av alla pedagoger på Kristallen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Språklig medvetenhet är en pågående process. Vårt mål är att ge barnen en undervisning som berikar barnens språkutveckling och erbjuda en språkutvecklande lärmiljö.  

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: