Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i fyran

Skapad 2020-10-08 08:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet svenska.
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Mål:

 • Läsa skönlitteratur för att få ett utökat ordförråd, en säkerhet i läsningen samt lära sig återberätta och redogöra för handling och skeenden i böcker.
 • Kunna läsa, tolka och förstå olika typer av texter
 • Kunna läsa en text högt med flyt och inlevelse
 • Kunna skriva texter med olika syften
 • Kunna skilja på kort och lång vokal och kunna stavregler kring detta
 • Kunna bearbeta sina texter med stavning, innehåll och meningsbyggnad utifrån andras råd
 • Kunna förbereda och genomföra en redovisning på ett tydligt och intressant sätt
 • Kunna de vanligaste stavningsreglerna

Så här ska vi arbeta:

 • Litteraturläsning
 • Samtal om och reflektion över lästa böcker
 • Språkövningar (stavning och grammatik)
 • Skrivning av olika texter
 • Läsförståelse
 • Ordkunskap
 • Muntlig framställning

 

Bedömningen sker på följande sätt:

Jag dokumenterar aktiviteten under lektionerna samt de muntliga framställningarna, tar in elevarbeten under arbetets gång och har diskussioner där eleverna får stor möjlighet att visa vad de lärt sig. De kommer att ha läxförhör i stavning och grammatik samt ett prov i grammatik. Skönlitteraturen redovisas genom bokrecensioner och boksamtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: