👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projektplan 2 planering projektbeskrivning Nallen

Skapad 2020-10-08 12:32 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektbeskrivning samt formulerande av projektfråga. Radera stödmaterialet i texten när ni har besvarat nedanstående frågeställningar.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

En hjälp för att följa målstyrda processer

 

Projektfråga

Hur möter barnen på Nallen de digitala instrument som vi utforskar tillsammans


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

se nedanVi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

utveckling av den digitaliserade undervisningen i språk, matematik,

natur, kultur, skapande, naturvetenskap

 

 


Projektbeskrivning:

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD: 

 

VARFÖR:

 

HUR:

 

Stödmaterial
VAD: (Innehåll)
Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om? Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan?
Förståelse för digitalisering, se sig själva i den digitala världen, upptäcka det som vi inte ser med blotta ögat
 
-
 
VARFÖR? (Syfte)
Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför? Vad säger styrdokumenten?
Ligger som åtgärd i WKI, Barnen ska upptäcka de digitala instrument som förskolan tillhandahåller, vi är nyfikna på hur barnen ska ta till sig verktygen och vad de kan lära oss pedagoger.
LPFÖ 18, Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.
 
-
 
HUR? (Metod)
Hur organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt,  dokumentation, reflektion och hur kan de varieras? Hur kan barnen inspireras och utmanas? Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara?
Vi delar oss i grupper beroende på barnens ålder, på det sättet kan pedagoger lägga upp undervisningen på olika sätt
Vi tar med oss digitala medel på utflykter och i skog och mark
Varje vecka samlar vi pedagoger in material för en pedagogisk reflektion i arbetslaget där vi kan identifiera barnens intressen och hur vi ska arbeta vidare
 
-
 
Att tänka på
 • Vad är det vi vill utforska tillsammans med barnen
 • På vilket sätt utgår frågan från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen
 • Är frågan tydlig, lätt att förstå, en fråga att hålla fast i
 • Är frågan avgränsad 
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektets slut
 • Ta alltid reda på barnens förkunskaper om ämnet/frågeställningen 
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen
 • Vilket förändrat lärande/kunnande tror ni att barnen kommer att erövra
 • Låt projektet leva och bli synligt i den pedagogiska miljön

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18