Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Somalias geografi

Skapad 2020-10-08 14:15 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Somalia ligger längst ut på östra Afrika som kallas Afrikas horn. Somalia har långa kuster mot Indiska oceanen i öster och mot Adenviken. I nordväst gränsar Somalia till Djibouti, i väster och söder till Etiopien och Kenya i sydväst.

Innehåll

 Innehåll

Genomförande


Berättande text och nya ord och begrepp

Vi kommer att under 1-3 lektionstillfällen jobba med en berättande text och med nya ord begrepp. vi kommer att arbeta med strukturen till en berättande text. Eleverna ska skapa  texten till en färdig berättelse bestående av bara bilder.

Arbetssätt

 • Titta på olika filmer
 • Prata om Somalia
 • Läsa faktatexten
 • Skriv faktatexten om Somalia
 • Vi ska använda  kartor för att lära om Somalia

 Bedömning

 

 Du redovisar dina kunskaperbåde genom att delta i övningar på lektionerna och göra examinationsuppgifterna.

Prov på Somalia.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml

Matriser

Ml
Bedömningsmatris i modersmål för årskurs 4-6 (av Noman Elmir)

Kunskapskrav (Betyg E)
Kunskapskrav (Betyg D)
Kunskapskrav (Betyg C)
Kunskapskrav (Betyg B)
Kunskapskrav (Betyg A)
Läsa
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
. Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap .
Du läser ålderanpassade texter med gott flyt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna.
Skriva
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt. Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du har utvecklat strategier för att skriva vissa typer av enkla texter och följer till en viss nivå deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt. Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Tala och samtala
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet. Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer. Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer. Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska
Berättande texter och sakprosatexter
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Du känner till och har grundläggande förståelse av berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
.
Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas
Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder dig av enkla synonymer och motsatser.
Du använder dig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner. Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycksformer inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycksformer inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: