Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Lodjuret HT20

Skapad 2020-10-08 14:59 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Undervisningsplan för Lodjuret höstterminen 2020.

Innehåll

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan: Höstterminen 2020

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här?

 

 

 

 

Genom observationer har vi sett att barngruppen har visat stort intresse för skapande, bygg och konstruktion, bokstäver och naturvetenskapliga fenomen. Vidare har vi pedagoger identifierat områden vi behöver ge barnen förutsättningar att utveckla.

Språkutveckling:

I och med att barngruppen har visat intresse för bokstäver kommer vi att arbeta med att utveckla intresse för skriftspråk och förståelse för symboler. För att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd kommer vi att undervisande aktiviteter som stärker barnens verbala språk.

Matematik:

Vi ska utveckla barnens matematiska kunskaper genom att erbjuda undervisande aktiviteter inom de matematikens områdena: sortering, mängd, mätning, mönster och läge.

Naturvetenskap:

Eftersom barnen visat stort intresse för naturvetenskapliga fenomen kommer vi under terminen att låta barnen erfara och lära sig mer inom detta område.

Normer och värden:

För att utveckla barnens empatiska förmåga och omtanke om andra kommer vi aktivt arbeta med att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Skapandeaktiviteter:

För att ge barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera genom olika uttryckssätt kommer vi erbjuda ett brett utbud av estetiska uttrycksformer i vår undervisning. För att ge barnen ett brett lärande och ett sammanhang kommer estetstiken att förankras i projekt och kopplas till det vi gör och lär oss om.

VAD ska projektet innehålla?

 

 

 

 

 

Språkutveckling:

I samlingssituationer kommer vi arbeta med språkstimulerande och språkutvecklande aktiviteter där berättande, diskussioner, bokläsning, sagomaterial och lek med ord har en central plats.

För att arbeta vidare med barnens skriftspråkliga intresse kommer vi erbjuda aktiviteter där barnen får möjlighet att utvecklas och lära mer inom detta område.

Bygg och konstruktion:

Då barnen har visat intresse för bygg och konstruktion kommer vi berika och utveckla deras färdigheter inom området genom att låta de bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, material och redskap.

Naturvetenskapliga fenomen:

Under terminen kommer vi att arbeta med ett projekt med inriktning på naturvetenskapliga fenomen. Vi kommer genom projektet att arbeta med bl.a. skogsaktiviteter, väder, årstider, växter och plantering (där projektet kommer få ta olika riktningar beroende på vad barngruppen visar intresse för).

Matematik:

För att arbeta med barnens matematiska färdigheter kommer vi att arbeta med sagofigurerna Rutan och Randan. Rutan och Randan är en serie av böcker som skapar diskussion och färdigheter inom de matematiska områdena sortering, mängd, mätning, mönster och läge. Vidare kommer vi fortsatt utforska de matematiska områdena för att låta barnen undersöka, urskilja och utveckla matematisk förmåga.

Skapande:

Vi erbjuder barnen skapande aktiviteter med olika tekniker, material och redskap för att de ska få nya upplevelser och erfarenheter. Vi förankrar de estetiska uttrycksformerna i vårt projekt för att ge ett brett lärande och ett sammanhang till det vi arbetar med. Musik, sång och rytmik får barnen erfara under planerade aktiviteter. Dans och rörelse arbetar vi med utifrån ett rörelseprogram och yoga.

Värdegrund:

Genom undervisande segment med arbetsmaterial där normer, värden och barnkonventionens innehåll ligger till grund för att utveckla barnens färdigheter. Genom att använda oss av REDE:s (respekt, empati, djur och etik) arbetssätt utvecklar barnen ett respektfullt synsätt gentemot natur, människor och djur.

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

I våra undervisningssituationer lägger vi stor vikt vid att låta barnen resonera, prata och dela med sig av sina tankar för att skapa goda förutsättningar till att sätta ord på det vi gör och lära sig av varandra. Det hjälper oss pedagoger att kartlägga barnens förkunskaper och att de förstår aktivitetens centrala innehåll.

Pedagogerna är medforskande för att tillsammans med barnen söka svar och driva projekt och aktiviteter framåt

Vi har utifrån barnens uppvisade intresse för naturvetenskapliga fenomen inlett ett projektinriktat arbete inom det området, ett projektinriktat arbetssätt ger barnen ett mångsidigt och sammanhängande lärande.

Beroende på aktivitet och sammanhang gör vi en avvägning av vilka material som är berikande och nödvändiga för aktivitetstillfället. På förhand planerar pedagogerna de undervisande aktiviteterna där bl.a. det material som behövs förbereds.

         Digitala verktyg kommer att involveras i de lärandesituationer där ett digitalt verktyg kan användas som ett komplement eller som central del i aktiviteten.

      Vi utgår från vår veckostruktur där vi arbetar med våra planerade aktiviteter under avsatt tid.

      Undervisningen sker i den miljö som är mest lämpad och anpassad för det undervisningstillfälle som barnen ska få erfara. Undervisningen kommer att ske både i ute- och innemiljö och i olika gruppkonstellationer.

        Anteckningar och i vissa fall ljudinspelningar använder vi för att fånga upp barnens intressen, tankar och idéer.

        Vi dokumenterar våra aktiviteter med bilder för att kunna titta tillbaka på det vi gjort tillsammans med barnen.

       Under pedagogernas gemensamma reflektionstid reflekterar pedagogerna över det vi gjort tillsammans med barnen, och planerar undervisning i projekt och aktiviteter vidare utifrån intressen och behov. 

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

         Pedagogerna på Lodjuret planerar och organiserar undervisningen.

Undervisningen är avsedd för hela barngruppen. Undervisningen kommer att ske i olika gruppkonstellationer beroende på undervisningstillfälle för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: