Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mätning, enheter och enhetsbyten -Matematik åk 5

Skapad 2020-10-08 15:51 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Storheterna längd, volym och massa! För att växla mellan olika enheter inom storheterna behöver du kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
 beräkna decimaltal genom att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

- enhetsomvandla längdenheterna m, dm, cm och mm,
- enhetsomvandla volymenheterna l, dl, cl, och ml,
enhetsomvandla enheterna för massa (vikt) ton, kg, hg och mg,

Metod

Vi kommer att arbeta med matematikboken Eldorado som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt.
Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer. Läxor kan tillämpas för att befästa kunskaperna.

Bedömning

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:
-redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,
-deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,
-använder dig av begrepp som hör till avsnittet,
-presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, dvs hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mätning, enheter och enhetsbyten -Matematik åk 5

Mätning, enheter och enhetsomvandling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation (med jämna 10-, 100- &1000tal)
Du kan med stöd beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan med säkerhet beräkna en multiplikation med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Division (med jämna 10-, 100- &1000tal)
Du kan med stöd beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Du kan med säkerhet beräkna en division med jämna 10-, 100 & 1000-tal.
Enhetsomvandla m, dm, cm och mm
Du kan med stöd enhetsomvandla någon av enheterna m, dm, cm och mm.
Du kan enhetsomvandla m, dm, cm och mm.
Du kan med säkerhet enhetsomvandla m, dm, cm och mm.
Enhetsomvandla l, dl, cl och mm
Du kan med stöd enhetsomvandla någon av enheterna l, dl, cl och ml.
Du kan enhetsomvandla enheterna l, dl, cl och ml.
Du kan med säkerhet enhetsomvandla enheterna l, dl, cl och ml.
Enhetsomvandla ton, kg, hg, g och mg
Du kan med stöd enhetsomvandla någon av enheterna ton, kg, hg, g och mg.
Du kan enhetsomvandla enheterna ton, kg, hg, g och mg.
Du kan med säkerhet enhetsomvandla enheterna ton, kg, hg, g och mg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: