👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skeppet i Sköndal

Skapad 2020-10-09 14:03 i 183321 Förskolan Sandslottet Stockholm Farsta
Förskola
Vi på skeppet kommer under Höstterminen utforska närområdet i Sköndal. Hur allt är beroende och i omsorg av varandra.

Innehåll

Barn relaterar ofta till sig själva, sina familjer, de berättar vad som händer just nu. Vad som är viktigt för dem. Vi har tillsammans med barnen (och ert återbruk!) börjat bygga upp en lockande miljö På avdelningen men även torget. Barnen samlar och pratar återbruk och hållbarhet, hur man gör hemma. I samband med detta och i relation till barnens samtalande om sig själva och sitt Sköndal så har vi valt en projektinriktning som handlar om skeppet i Sköndal. Syftet och målet med undervisningen är att synliggöra samband mellan människa natur och hur allt är i ett ömsesidigt beroende av varandra utifrån ett Micro och makro perspektiv. Nu talar barnen om sina familjer och sina hus, kan vi vidga det perspektivet och börja se oss runt, vad har vi runt oss? varför?, vad behöver vi för att ha en fungerande infrastruktur?, o andra sidan micro perspektiv för att studera något närmare och skapa ännu mer omsorgsfulla relationer. Vi börjar med att göra hembesök med hjälp av kartor och barnens lokalsinne.

Vårt vilorum är del i denna process och skall ägas av barnen. Grundtanken är att väggarna ska kläs av barnens Sköndal för att sedan utmana dem i rollek som ligger många nära just nu. Exempel på frågor vi pratar om är; Var bor vi? vilka är runt oss?, vad finns det nära mitt hus?, vem hämtar våra sopor mm?

Värdegrundsarbetet är levande och möter oss hela tiden i projektet och vardagen. Projektet skapar nya gemensamma mötesplatser för hela avdelningen, den synliggör olika relationer, gamla som nya. Mot den här bakgrunden väljer vi att inte ha fasta projektgrupper, då vi tror att vi skapas (och omskapas) i olika situationer hela tiden och anser att barnen berikar varandra i olika aktiviteter. Med en kontinuerlig mix av barnen är det lättare att möta barnens behov och synliggöra barnen för varandra. Att barnen får ta del av varandras upplevelser och kompetenser anser vi stärker gruppen och individen och barnen får möjligheter att känna tillhörighet till gruppen utan att vara beroende av en specifik kompis. Vi menar också att olika människor lyfter och förstärker olika egenskaper hos oss (och vice versa) och att det därav blir en styrka att ha olika kompisar vid sin sida. 

I processen vill vi även lyfta det digitala som en uttrycksform och arbeta med digitala verktyg parallellt hela vägen. Ett mål är att barnen skall bli aktiva dokumentatörer och låta dem fota /filma varandra. Vi kan koppla barnens intresse och förkunskaper kring prepositioner till digitala termer och introducerar algoritmer löpande. VI använder analoga och digitala kartor när vi rör oss i områdena och kopplar ihop dessa med algoritmer och prepositioner.

 

Projektfrågan vi kommer att ta fasta på är barnens tankar om Sköndal. 

De läroplansmål vi tar huvud avstamp  i är :

 • Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

Under varje vecka kommer vi ha olika planeringar, ibland samma fler veckor. Där varje planerad aktivitet har ett syfte och mål. Exempelvis om vi går hem till någon kompis med kartor, så kan vi flytta barnens fokus till matematik, mäta avstånd, eller ligger huset framför eller bakom parken?. Målet med promenaden kan vara att koppla till naturkunskap, ex vart hamnar våra sopor?, varför återvinner vi?, Med det sagt få igång barnens egna reflekterande. Och vi följer barnen men leder undervisningen genom att flytta vårt och barnens fokus genom olika ämnesområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18