Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete

Skapad 2020-10-11 22:30 i Kuben Örebro
En planering om systematiskt kvalitetsarbete
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete förtydligar vad, varför, hur vi gör det och vad det leder till. Ett annat syfte med det är att urskilja förutsättningar vi har för att nå målen i läroplanen med hänsyn till varje enskilt barns behov, lärande och utveckling.

Innehåll

Vi på Norrgården har valt att arbeta med kompisböckerna som är baserade på barnkonventionen. Gruppen heter Kanin och Igelkott efter karaktärerna i böckerna. Syftet med detta är att öka kunskapen om barns rätt och att synliggöra barnkonventionen tillsammans med barnen. Genom kompisböckerna ges barnen och pedagoger möjligheten att tillsammans utveckla metoder för att på ett enkelt och konkret sätt arbeta med dem. De tio kompisböckerna handlar om Kanin, Igelkott och de andra kompisarna som råkar ut för händelser de flesta barn kan känna igen från sin egen vardag.

Var är vi?

Vi är två pedagoger och åtta barn just nu men snart får vi ett till barn som kommer börja hos oss. Med dessa böcker försöker vi fånga barnens intresse och utveckla barnens lärande om rättigheter. Hittills har vi arbetat med boken "säg stopp!" och lika värde. 

Vart ska vi? 

Med dessa böcker vill vi fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de tas på allvar, respekteras och respekterar andra är vårt mål. I detta arbete kan även språkutveckling, naturvetenskap och matematik integreras. Dessa sagor kan läsas och leda till diskussioner och vidare arbete som anpassas efter gruppen. 

Hur gör vi?

På måndagar går vi till parken, aktiviteterna kan variera men tanken är att prata om naturen, årstiderna och plocka naturmaterial till pyssel ur böckerna. På tisdagar är vi inne på avdelningen och läser böckerna och diskuterar de. På onsdagarna valde vi att vara på gården där vi ska ha rörelseaktiviteter och uppdrag . 

Hur blev det?

Utvärdering kommer att ske innan terminen är slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: