👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupplek - demokratisk arena

Skapad 2020-10-12 06:32 i Tollereds förskola Lerum
Förskola
Ibland betyder demokrati att få ge röst för sina åsikter och vilja. I andra sammanhang finns gemensamma regler och ramar som gäller för alla. Just i det sammanhanget.

Innehåll

Beskriv arbetsområde: 

Vi vill att barnen ska få med sig känslan av att vara i ett demokratiskt sammanhang. Ibland betyder demokrati att få ge röst för sina åsikter och vilja. I andra sammanhang sammanhang finns gemensamma regler och ramar som gäller för alla.


Att leka lekar (traditionella förskole- och skolgårdslekar genom tiderna) med gemensamma ramar och regler som ska följas för att leken ska kunna fortgå blir detta ett sammanhang som vi tror blir tydligt för barngruppen. Om alla har olika regler och leker olika lekar så fungerar inte leken.


Ibland behöver dock, regler anpassas och justeras efter deltagarnas förmåga eller funktionsvariationer och det finns undantag och då behöver gruppen tillsammans komma fram till vilka regler och ramar som ska gälla.


Att få med sig detta traditionella sätt att leka i grupp får barnen också med sig en del av vår kultur. Förskolans/skolans kultur, Svensk kultur, barns kultur både i Sverige och i andra kulturer/länder.


Leken ger också utrymme för fantasi och föreställningsförmåga, rörelseglädje, motorik, rumsuppfattning, kroppsuppfattning, gemensakap, kamratskap, sportslighet och mycket mer.
Mål:

I leken får barnen uppleva gemenskapen som de gemensamma ramarna ger och i många av lekarna krävs samarbete för att genomföra leken.

 • att förstå och tillämpa gemensamma regler

 • att vara kamratlig (schysst)

 • att vara inbjudande

 • att få vara med, vara delaktig

 • att kunna leda

 • att kunna följa

men också

 • rumsuppfattning

 • kroppsuppfattning

 • motorisk förmåga

 • rörelseglädje

(läroplansmålen, nedan)

 

Vart är vi?

Kartläggning av barnens förförståelse:

Barnen känner redan till en del lekar som vi har introducerat.

En del behöver stöd i att inte alltid vara den som leder/bestämmer och kunna ta direktiv. Andra behöver stöd i att ta utrymme. De bahöver alla stöttning i att förstå att i vissa sammanhang behöver vi följa gemensamma regler

Vart ska vi?

Vad vill vi att vår undervisning ska göra för skillnad?

 • känsla av gemenskap

 • kamratlighet, att vara schyssta

 • visa omtanke och omsorg om varandra

 • att förstå och tillämpa gemensamma regler

Hur gör vi?

Genomförande av undervisning:

Planera undervisningens upplägg för att barnen ska få möjlighet att träna på det vi vill att det ska träna på.

Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att barnen får träna på målen som valts ut?

 • kom alla mina vänner

 • jagelekar (där den som blivit tagen kan bli fri genom att en kompis...tex kryper under, gör high five, ger en kram, säger något snällt...)

 • ett, två, tre - rött ljus

 • under hökens vingar

 •  

Vilka metoder använder vi?

 • lek

Vilket material behöver vi? 

 • gemensamma regler

I vilka konstellationer gör vi detta? Hur många?

 • halvgrupp ibland fler

 

Pedagogisk dokumentation:

Hur gör vi en pedagogisk dokumentation som beskriver vad barnen lär sig/tränar på?

Hur dokumenterar vi?

 • filmfrekvenser, skriver goda exempel.
 •  

Vad tittar vi efter?

 • vi tittat på goda exempel där barnen visar omsorg och omtanke om varandra.
 • där de handlar kamratligt
 • Hur ser vi skillnad i andra sammanhang?
 •   Hur ser vi att vår undervisning gör skillnad i barnens lärande?

 • När vi ser skillnad i andra sammanhang utanför den styrda gruppleken.
 • När vi förstår att det finns gemensamma regler (och lagar) som vi behöver ta hänsyn till.
 •  

 

Utvärdering: Hur blev det?

Vad ser vi i dokumentationen?

Vad har vi lärt oss och vad behöver vi arbeta mer med?

Planera, genomför, dokumentera 


 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18