👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Pingvinen Blå

Skapad 2020-10-12 12:35 i 023251 Förskolan Gamlebyplan 9 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan Blå Pingvinen

Innehåll

 

1.Nulägesbeskrivning

 

Vi har 14 barn inskriva, varav 3 av barnen nyligen är introducerade till förskolan, samt 3 pedagoger på heltid. Under första veckorna av terminen har vi arbetat med att få ihop gruppen, att barnen ska känna sig trygga och lära sig rutinerna. Vi har barn i åldern 1-3 år, med olika erfarenheter och behov. Utifrån vår verksamhet, har vi observerat att barnen intresserar sig för att lyssna och läsa böcker, bilar och tåg, bygga högt, utforska sin omgivning, utevistelse och vattenlek. Utifrån detta har vi valt att fokusera på enhetsmål 1, Alla barn har utvecklat sina förmågor i språk och matematik, med fokus på språk.

Vi har börjat med läsgrupper, där vi varje dag/flera gånger i veckan, går till lilla biblioteket för att läsa. Vi började terminen med ett arbete om känslor och läste böcker som ”Bebbe är arg” och ”När små djur blir arga”. Ibland var barnen intresserade och ibland inte, då fungerade alltid boken ”Knacka på”. ”Knacka på” är en interaktiv bok där barnen får vara aktiva i läsandet, vilket har lockat barnens intresse mer än de andra böckerna. Något barn har redan lärt sig rutinen kring bokläsning, andra håller på att lära sig. Beroende på vilka barn vi läser för, anpassar vi läsandet. Vissa vill lyssna på en hel bok, andra berättar vi för och tittar på bilderna och några läser vi en sida för.

Utifrån enhetsmålet språk ser vi att barnen kommunicerar med varandra och med oss pedagoger med kroppsspråk, gester, peka och visa. Flera barn säger ord och meningar på sina modersmål. Vi ser också att flera barn använder sig av engelska ord. Vi ser att våra barn kommunicerar mycket med varandra under hela dagen, vid lek, mat och vila. När vi har läsgrupper är många barn intresserade av att gå till biblioteket. Under och efter vilan tar barnen ofta böcker för att bläddra i, både var och en för sig men även tillsammans. Ofta hämtar barnen böcker och visar oss att de vill att vi ska läsa.

Vi ser inte så mycket av det svenska språket vilket säkerligen beror på att förskolan är första kontakten med svenska språket för flera barn, samt att vi har flera yngre barn som inte börjat prata ännu.

 2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Arbetslagets målbild är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sina språk och kommunicera på flera olika sätt, samt att alla ska vara en viktig del av gruppen. Vi vill att barnen ser varandra och att alla känner tillhörighet till Pingvinen Blå.

Vi vill också främja barnens nyfikenhet kring matematik så som sortering, färg och antal.

Vi vill skapa trygghet för barnen, så att de vågar uttrycka vad de tycker och vill och på så vis få inflytande över sin vardag på förskolan. Miljön ska också vara så tydlig och tillåtande, så att barns inflytande ökar.  

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

·       nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

·       förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

·       förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,      form, drama, rörelse, sång, musik och dans

·       utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap

·        förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för         gemensamma regler,

·        självständighet och tillit till sin egen förmåga,

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Under arbete. 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi ska vara flexibla, närvarande, tydliga och tillåtande pedagoger, vilket vi måste påminna varandra om.

Lyhörda och nyfikna, medforskande.

Ställa öppna frågor och ge barnen talutrymme.                          

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Vi har valt att utgå ifrån boken ”Knacka på” som projekt. Vi tror att arbetet utifrån boken kommer att locka och uppmuntra hela barngruppen till samspel och kommunikation. Boken är uppbyggd kring sex dörrar med olika färger, som leder till sex miljöer med olika figurer. Vi har sedan valt att arbeta kring en dörr och en miljö i taget. Exempel på aktiviteter är bokläsning, digitala lekmiljöer, skapande aktiviteter, språksamlingar med språklådor/påsar, musik och instrument, vattenlek och upptäcktsfärd.

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentationen som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi dokumenterar med hjälp trespalts dokumentation och ipads för foto och video. Tillsammans i arbetslaget, reflekterar vi över dokumentationen och följer systematiskt upp varje barns lärande och utveckling på skolplattformen i barnens lärloggar. Vi ger tillbaka dokumentationen till barnen genom gemensam reflektion av bilder och videos via smartboarden och med väggdokumentation.