Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fokusområde 2: Språk Familjedaghem Skogen

Skapad 2020-10-12 19:32 i Familjedaghem Härryda
Förskola
Så här kommer vi arbeta med fokusområde Språk.

Innehåll

Planering fokusområde 2: Språk

 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

* ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen?

Alla barn skall erbjudas möjligheter att kommunicera tankar och uttrycka känslor på många och olika sätt.

De skall utifrån egna förutsättning och intressen få välja de sätt de känner sig mest bekväma med.

De skall känna sig trygga, välja och våga uttrycka sig i olika sammanhang; som i lek, samspel, samlingar och aktiviteter.

Vad gör vi?

Vi använder oss av utvalda Kompisböcker, som har fokus lite mer på kommunikation. Läser och samtalar om innehållet i lärande situationer och aktiviteter.

Läser andra böcker utifrån barnens intressen och fokusområdet.

Vi sjunger och ramsar, rimmar och leker med ord.

Samtalar mycket med barnen i deras lek och aktivitet, praktiserar relationell pedagogik och tar vara på alla möjligheter till samtal i dagliga rutiner; som stunden vid matbordet, i hallen och på promenaden.

Vi använder bilder och tecken som stöd.

Erbjuder skapande aktiviteter, med olika material, kopplade till fokusområdet.

Hur gör vi? 

Vi samlas ute på olika lekplatser, på måndagarna och har varje gång en gemensam lärande situation/aktivitet. 

Vi följer upp, de gemensamma aktiviteterna och arbetar vidare i de egna familjedaghemmen, utifrån den egna barngruppens intresse, förutsättningar och behov.

 

3. Vilka verktyg och vilket material behöver vi?

Kompisböcker, sångkort, sångpåse, andra böcker, bilder och tecken som stöd.

4. Hur kan miljön anpassas till barngruppen samt fokusområdet för att kunna bidra till utveckling och lärande på bästa sätt? 

Vi börjar med en gemensam samling och delar, efter fruktstunden, upp barnen i äldre och yngre barn och fortsätter därefter utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Vi är nyfikna på vad barnen uttrycker och visar detta för barnen och finns där för dem, som medforskare och stöd i deras utveckling. 

Vi formar miljön i det egna familjedaghemmet utifrån fokusområdet, med inspirerande material, böcker utifrån barnens intressen och behov.

 

5. Hur ska vi arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 

Temat i böckerna tar upp delaktighet, inflytande och medbestämmande.

Observerar, ser och hör och utgår från barnens intressen, tankar, funderingar och frågor när vi arbetar vidare med fokusområdet. 

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

Vi erbjuder någon form av skapande verksamhet, som utgår från veckans bok/tema.

Har vid bra väder med barnens egna mappar för skapande aktiviteter och dokumentation. 

Vi har gemensamma förslag på skapande aktivitet alla kan göra i det egna familjedaghemmet. 

Vi erbjuder språkappar och annat språkmaterial via QRkoder

      3. Genus och likabehandling

Vi är uppmärksamma på innehållet i böcker vi läser och sånger vi sjunger utifrån ett genusperspektiv och samtalar med och bemöter barnen på ett likvärdigt sätt oavsett kön, ålder eller förutsättningar.

Ser till att alla barn kommer till tals oavsett kön, ålder och förutsättningar.

      4. Hållbar utveckling

Vi fortsätter arbeta med våra Kompisböcker utifrån barnkonventionen.

      5. Motorik och hälsa 

Vi gör grimaser och mungympa och formar munnen och lyssnar, till olika ljud. Sjunger sånger med svåra ord och andra sånger med språkanknytning och rörelser. 

Erbjuder varierande lek, med möjlighet till motorisk utveckling och god hälsa, i vår uteverksamhet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: