Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄRVÄNNER

Skapad 2020-10-13 12:26 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Lärvännerna är 7 figurer som heter Räkna-Reza, Ute-Ugo, Leka-levi, Hjärt-Rud, Alfa-Beta, Rör-Else, Krea-Tiva. Varje figur står för ett område som man kan jobba med utifrån läroplanens intentioner.

Innehåll

BAKGRUND

Här är Lärvännerna som befinner sig i vår verksamhet för att hjälpa barnens utveckling och lärande.

Räkna-Reza symboliserar matematik

Alfa-Beta symboliserar språk

Ute-Ugo symboliserar natur

Hjärte-Rud symboliserar värdegrund (allas lika värde)

Krea-Tiva symboliserar skapande

Rör-Else symboliserar rörelse, sång och motorik

Lek- Levi symboliserar lek

 

MÅL

Syftet med verktyget är att arbeta mot  läroplanens mål i olika arbetsområde så som matematik, språk, natur/´teknik, rörelse, skapande, lek och normer och värden. Vi använder lärvännerna som ett verktyg som underlättar för oss pedagoger och barnen att kunna uppnå målen.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Vi kommer att jobba med lärvännerna under hela hösttermin 2020 och vårtermin 2021. Vi pedagoger kommer att  introducera lärvännerna under samlingar. Lärvännerna befinner sig på vår avdelning.  Barnen har tillgång till de då vi har placerat de på barnens nivå. Vi jobbar ständigt med de när vi utföra olika aktiviteter.

Matematik: läroplanen betonar att alla som arbetar i förskolan ska utmana barnens nyfikenhet och intresse för matematik. Alltså har pedagoger en stor betydelse för barnens lärande i och om matematik i förskolan. Med hjälp av Räkna - Reza kan pedagoger väcka barnens intresse för matematiska begrepp och samband mellan begrepp såsom antal, form , rum, tid mm. Vi kommer att träna på gometriska former  genom att skapa och färglägga geometriska former samt sjunga remsor om de.

Språk: Vi pedagoger har ett uppdrag att hjälpa barnen att kunna utveckla sina språkförmågor. Barnen lär sig språket i samspel med sin omgivning. Lärvännen Alfa-Beta är ofta med under olika aktiviteter som riktar sig mot barnens språkutveckling. VI kommer att träna med barnen på veckodagarna, namnsång samt läsa olika sagor så att barnen kan utveckla sina språkförmågor.

Natur: Vi pedagoger  vill att alla barn skulle få komma ut i, och uppleva naturen. Naturen är en sinnesupplevelse där barnen både kan utforska, känna och lukta. Utomhusaktiviteter ger både pedagoger och barn ny stimulans och inspiration. Lärvännen Ute-Ugo följer ofta med oss till skogen för att stimulera barnens lärande och kunskap om naturen. med lärvännen Ute-Ugo kommer vi att besöka skogen och utforska utemiljön.

Skapande: Barnen ska få skapa i förskolan. Måla, sjunga och  spela teater. Bild, musik, dans och drama beskrivs i läroplanen som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar i. Med hjälp av lärvännen Krea-Tiva kan vi pedagoger på ett lustfyllt sätt stimulera barnens kreativa förmågor. Vi kommer tillsammans med barnen att utforska grundfärgerna, baka och pyssla.  

Värdegrund: ett av de viktigaste uppdragen som vi pedagoger har i förskolan är att förmedla och förankra den värdegrunden hos barnen som vårt demokratiska samhälle vilar på. Genom att ge barnen möjligheten att vara delaktiga i verksamheten och visa respekt för barnens åsikter kan vi uppfylla en del av det stort uppdraget. Vi jobbar ständigt med att alla barn ska känna sig värdefulla oavsett bakgrund, hudfärg, utseende mm. nu har vi vår nya lärvän som heter Hjärt-Rud som hjälper oss att få alla barnen att känna sig värdefulla. Vi ska ha barnens inflytande och delaktighet i fokus när vi utför de olika aktiviteter.

Lek: Lek är jätteviktigt för barnens utveckling och lärande. Genom lek utvecklar barnen sina språk- och sociala förmågor.  I leken får barnen uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan ska vara en trygg miljö för barnen som utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Lärvännen Leka-Levi är en utav våra lärvänner som barnen gärna vill leka med under frilek.

 Motorik: Barnen tränar sin grovmotorik genom att hoppa, springa, krypa mm. Att utföra olika aktiviteter så som miniröris, danslek mm ger barnen möjligheten att öva sin motorik och därigenom lära känna sin kropp. Vi har vår aktiva lärvän Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig under aktiviteterna. Vi kommer att ha miniröris, danslek där barnen får möjligheten att röra på sig-

 

DOKUMENTATION

Vi  pedagoger dokumentetar för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom att fotografera, filma, lärlogga i  unikum och anteckna vad barnen gör och vad de säger. Alltså är dokumentation ett verktyg som synliggöra barnens lärandeprocesser.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar genom att samtala och reflektera  i arbetslaget under hela perioden. Vi diskuterar vissa frågor så som "hur fungerar barngruppen?" och "vad har gått bra respektive mindre bra?". 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: