Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 6 - Mått, materia och densitet

Skapad 2020-10-13 13:28 i Alléskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är en aln? Vad menas med volym? Hur mycket väger 1 liter vatten? Väger luft något? Vad är en atom? Varför flyter isen på det flytande vattnet? Detta är några frågor som du kommer kunna besvara efter detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med undervisningen

Under detta arbetsområde kommer du få lära dig om:

 • SI-systemets enheter
 • Skillnaden mellan begreppen storhet och enhet
 • Att massa och vikt är samma sak
 • Att volym är ett mått på hur stor plats något tar. Mäts i kubikdecimeter, kubikcentimeter och liter, deciliter, centiliter
 • Vad begreppet materia innebär
 • Att materia är uppbyggd av atomer
 • Hur ett ämnes densitet har betydelse
 • Att vattnets densitet är 1kg / dm
 • Att olika ämnen har olika densitet

 

Så här ska vi arbeta genomgångar

Arbetsområdet kommer pågår i sex veckor och vi kommer använda oss av:

 • filmer
 • instuderingsuppgifter
 • laborationer
 • egen insamling av information
 • diskussioner

 

Det här ska bedömas

 Du bedöms fortlöpande under lektionerna samt på ett prov den 8/12. Det som bedöms är:

 • Dina kunskaper i ämnet.
 • Hur du samtalar och diskuterar kring ämnet.
 • Hur du resonerar och kopplar fysikaliska samband till företeelser i vardagslivet.
 • Hur du använder dig av de nya ord och begrepp du lärt dig under ämnesområdet.
 • Hur du planerar och genomför undersökningar.
 • Hur du använder laborationsutrustningen.
 • Hur du dokumenterar dina undersökningar, drar slutsatser, kopplar till teorier samt resonerar kring resultatens rimlighet.

Uppgifter

 • Prov - Mått, materia och densitet

 • Ordlista - Mått och materia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Alléskolan Fysik År 4-6 LGR 11

Förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus relatera till några fysikaliska samband. Kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Kan dessutom beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus relatera till några fysikaliska samband. Kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Kan dessutom förklara och visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus relatera till några fysikaliska samband. Kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Kan dessutom förklara och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: