Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1: 2

Skapad 2020-10-13 15:50 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 Matematik
Vi lär känna talen 6-8, sambandet mellan antal och tal, tallinjen och jämför antal med tecken. Vi adderar och subtraherar inom talområdet 0-8. Vi kommer också arbeta med den kommutativa lagen och sambandet mellan addition och subtraktion.

Innehåll

 

Bedömning:
Du kommer att bedömas formativt under lektionstid på det arbete du utför i dina uppgifter skriftliga såväl som muntliga. Du får ett skriftligt test efter avslutad Lpp.

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom prov

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
v.38-45

v. 38 Talet 5: introduktion, film, berättelse, talkort, klossar, arbetsbok

v. 39 Mönster, subtraktion,  introduktion, film, berättelse, talkort, klossararbetsblad, arbetsbok

v. 40 Pengar, Laborativa övningar, Förtest: Vad har jag lärt mig? Testarbetsblad, arbetsbok

v. 41 Talet 6 och talet 7,  introduktion, film, berättelse, talkort, klossar, arbetsblad, arbetsbok

v. 42 Kommutativa lagen, talkompisar, subtraktionspar, spelarbetsblad, arbetsbok

v. 43-45 Sambandet mellan addition och subtraktion, talet 8,  introduktion, film, berättelse, talkort, klossararbetsblad, arbetsbok

Språkmål:
Jag förstår och använder begreppen.

 

Begreppslista:

siffra

tal

antal

räkneord

addition, term, summa,

subtraktion, differens

enkrona, tvåkrona, femkrona

geometriska begrepp

dela upp

kontrollera

första

sista

fattas

mellan

över, överst

under, underst

 

Digitalt mål:

Följa undervisning digitalt.

 

SSA mål:

Du ska veta varför det är viktigt att lära sig räkna inför framtiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Talen 0-8 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Talen 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: - Sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-10 - talen 0-8 på en tallinje. - skriva siffrorna 0-8 - ramsräkna upp till 20 räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 0-3.
Du har visat att du kan mer: - Sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-20 - talen 0-10 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 0-10.
Likhetstecknets betydelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: - Är lika med; 2 = 2
Du har visat att du kan mer: - Är lika med; 1 + 2 = 3 + 0
Addition och subtraktion
Termer som används i addition och subtraktion
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: förklara vad term, summa och differens är. använda räknesätten inom talområdet 0-8
Du har visat att du kan mer: när du använder termerna i ett naturligt sammanhang använda räknesätten inom talområdet 0-20
Samband
Sambandet mellan addition och subtraktion
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan: räkna addition och subtraktion som hör ihop. 5 + 2 = 7 2 + 5 = 7 7 - 2 = 5 7 - 5 = 2
Du kan: kontrollera att addition och subtraktion hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: