Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HumSam2: Medarbetarskap och jag 19C

Skapad 2020-10-14 12:25 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vad är medarbetarskap och hur fungerar jag som medarbetare? Dags för självreflektion!

Innehåll

Moment Medarbetarskap och jag

Ämne: Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Syfte:

Vad är medarbetarskap och vem är jag som medarbetare? Syftet med momentet är att utgå från aktuell forskningsteori om det idébaserade ledarskapet som i sin tur kräver medarbetarskap och öka vår kunskap om just medarbetarskapsteorin övergripande och i förhållande till oss själva. Samtidigt ska vi lära oss en äldre teori, Johari fönster, om hur vi uppfattar och kommunicerar kring oss själva och varandra.

Mål:

Vi arbetar med samtliga för ämnet uppsatta mål, och du ska efter momentet ha:

 • fördjupade kunskaper om medarbetarskap för individen och gruppen,
 • arbetat med, diskuterat och reflekterat över medarbetarskap kopplat till ytterligare en teori kring självreflektion,
 • kunnat lyfta fram och ta ställning till centrala tankar i teorier och reflektera över hur dessa kan tillämpas för dig själv och andra samt
 • förstått och använt vetenskapliga begrepp, metoder och teorier i diskussion och reflektion,
 • kunnat omvandla och presentera dina kunskaper i en personlig reflektion där både egna och andras centrala tankar framkommer.

Metod:

Vi jobbar varierat med diskussioner, läsning av litteratur, genomgångar, individuella uppgifter, gruppövningar.

Uppgift:

Din uppgift under detta moment är att aktivt skaffa dig kunskap om medarbetarskapsteorin och Johari fönster, och omvandla detta till en självreflektion över ditt eget medarbetarskap på din arbetsplats här i skolan och klassen.

I reflektionen ska ingå

 1. Minst 3 centrala (och viktiga) tankar kring medarbetarskap som du fått från litteratur (och ev. föreläsning) och hur du uppfattar att dessa berör dig och dina medarbetare/ledare (inklusive källhänvisning).
 2. Något om skolans, klassens respektive din egen uppfattning om vilken värdegrund som är viktig att leva efter.
 3. Något om hur du själv respektive andra upplever ditt beteende utifrån Johari fönster, dvs en reflektion över vad/hur du beter dig som medarbetare som du jämför med ett ansvarsfullt medarbetarskap enligt Tufvesson.
 4. Något område du vill utveckla och hur lätt/svårt du tror det blir.

Reflektionen ska vara så rättvisande som möjligt utifrån vad jag som lärare har möjlighet att se/uppleva både i och utanför klassrummet. Samtidigt är det viktigt att du är bekväm med det du delar med dig av, så du SKA INTE dela något du inte vill/är bekväm med. Som lärare diskuterar jag aldrig dina tankar med andra elever, men kan ibland dela övergripande saker med andra lärare i arbetslaget. 

Redovisningsform:

Du väljer själv om du vill

 • skriva en enkel, rättfram reflektion där du följer punkterna under rubriken uppgift eller
 • beskriva ditt eget varumärke, dvs. vända på perspektiven och beskriva hur du skulle vilja uppfattas baserat på dina egna, klassens och skolans värderingar och vad/hur du ska göra för att lyckas med detta och hur lätt/svårt det blir.

Båda uppgifterna kan nå högre betyg, men utmaningen i den senare (varumärket) gör att den kan ge större möjligheter att nå det.

Oavsett hur du väljer att skriva så ska texten vara 400 – 1000 ord lång.

Tidplan:

Vecka 42

Lektion 1: Introduktion och diskussion kring moment, grov översikt, läsa s. 9-16.

Lektion 2: genomgång moment, läsa s. 16-23, mindmap medarbetarskap

Vecka 43:

Lektion 3: läsa s. 24-30, vad är värdegrundsarbete – diskussion, övning 1 och falldiskussion (s.31)

Lektion 4: Johari fönster genomgång, vad är självreflektion, börja skriva på reflektion

Vecka 45

Lektion 5: Genomgång teori medarbetarskap, jämför med mindmap, skriva på reflektion

Lektion 6: Skriva på reflektion

Vecka 46

Lektion 7: Skriva och lämna in reflektion 11/11

Uppgifter

 • HumSam Lektionsuppgift mindmap

 • HumSam: lektionsdiskussion 14/10

 • HumSam 2: självreflektion

Matriser

Hum
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Medrabetarskap och jag

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav 1
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Kunskapskrav 2:1
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Kunskapskrav 2:2
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Kunskapskrav 3
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Kunskapskrav 4
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: