Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Byggstenarna ht20

Skapad 2020-10-14 19:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Allt omkring dig - och även du själv - är skapad av en samling kemiska ämnen. Kemin är äran om hur dessa kemiska ämnen har blandats för att skapa allt detta. Men kemi är också läran om hur man kan skilja olika ämnen åt eller sätta samman dem så att helt nya ämnen bildas. 

Innehåll

Omfattning / inriktning:

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig hur allting är uppbyggt och vilka grundstenarna eller grundämnena är. Dessutom tittar vi på hur du kan sätt ihop nya ämnen genom att kombinera dessa grundstenar.

Samtidigt arbetar vi med att utveckla din förmåga att formulera dig skriftligt.

Målsättning: 

 • Vid de systematiska undersökningarna visar du förståelse för vad som är beroende och oberoende variabel i en undersökning.
 • Du visar att du kan arbeta säkert genom att du kan och följer skyddsreglerna samt visar förståelse för varningssymbolerna.
 • Du kan beskriva atommodellen (Bohrs) genom att muntligt förklara och/eller rita dem.
 • Du ska också kunna ange några grundämnen och kemiska beteckningar.
 • Du visar att du kan beskriva kemiska reaktioner med kemins formelspråk.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi kommer att arbeta praktiskt med systematiska undersökningar under detta arbetsområdet. Dels för att undersöka olika ämnens egenskaper men också för att lättare förstå olika begrepp och modeller.

Efter varje genomförd undersökning använder du dina resultat för att skriva en rapport på din hemsida där du beskriver din slutsats och tränar dig i att använda relevant kemiska begrepp och modeller.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Dina ämneskunskaper om materian och hur väl du kan förklara och beskriva olika kemiska sammanhang med tex kemins språk kommer att bedömas.
 • Din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. 

Bedömningen sker dels genom klassrumsobservationer och dels genom återkommande tillfällen att visa sina kunskaper främst skriftligt under hela terminen och läsåret. Bland annat redovisar du information på din hemsida.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Fö7 Byggstenarna - Måluppfyllelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Måluppfyllelse
Beskrivs i arbetsområdets pedagogiska planering.
Uppnår ej kraven i arbetsområdet.
Uppnår kraven i arbetsområdet.
På väg att uppnå hela målsättningen med arbetsområdet.
Uppnår hela målsättningen med arbetsområdet.

Ke
Fö Systematisk Undersökning - Byggstenarna

Planering

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att genomföra en planering och att själv planera en egen undersökning. Begreppet "variabler" syftar på de kemiska eller fysikaliska egenskaper undersökningen fokuserar på t.ex. falltider, tyngder, sträckor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Variabelkoll
Hitta och formulera tänkbara variabler att undersöka samband emellan.
Dina faktorer eller variablerna som du ska undersöka är bestämda (identifierade) i förväg.
Du bidrar till att identifiera de faktorer eller variabler du vill undersöka.
Du identifierar de faktorer eller variabler du vill undersöka.
Nivå 3 + och klassificerar dem som oberoende och beroende variabler.
Variabelkoll
Mäta variabler
Hur du ska mäta eller observera dina variabler är beskrivet i förväg.
Du bidrar till att beskriva hur du tänker mäta eller observera dina variabler.
Du beskriver delvis hur du tänker ändra och mäta eller observera alla dina variabler tex genom att ange mätutrustning eller mätserier.
Du beskriver hur du tänker mäta eller observera alla dina variabler tex genom att ange mätprocedur, mätutrustning, mätområde mm.
Frågeställning
Formulera frågor
Din frågeställning saknas eller anger inte vilket eller vilka samband du tänker undersöka.
I din frågeställning framgår delvis vad din undersökning fokuserar på för samband.
I din frågeställning kan man se undersökningens fokus dvs vilka samband du försöker utreda eller syftet med undersökningen.
Din frågeställning är tydlig och konkret och talar om din undersöknings fokus: Den är formulerad i fraser som ”När jag ändrar på…vad händer då med…?” eller ”Vilka faktorer påverkar….”

Genomförande

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att praktiskt genomföra en undersökning systematiskt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Systematiken
Variera och hålla konstant
Du ändrar flera av de oberoende variablerna samtidigt och mäter de beroende variablerna.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången och mäter de beroende variablerna.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången och mäter de beroende variablerna. De övriga oberoende variablerna håller du konstanta om möjligt.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången efter en tydlig struktur och mäter de beroende variablerna. De övriga oberoende variablerna håller du konstanta om möjligt.

Slutsatser och Diskussion

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att dra slutsatser av dina resultat, det vill säga hur du beskriver sambandet mellan de olika variablerna du undersökt och diskutera hur trovärdiga eller rimliga dina resultat och slutsatser är. Dessutom diskuteras nya möjliga frågeställningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Slutsatser
Beskrivningen av sambanden dvs kopplingen mellan variablerna du undersöker.
Du behöver stöd för att dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor.
Du kan dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor.
Du kan dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor och som är kopplade till dina variabler.
Nivå 3 + även dra mer generella slutsatser.
Trovärdighet (rimlighet)
Diskussion om det går att lita på resultaten och slutsatserna.
Du behöver stöd med att hitta skäl till att dina resultat och slutsatser är trovärdiga och rimliga.
Du anger skäl till varför dina resultat är rimliga (tex genom ditt genomförande) och refererar till dina resultat som ett skäl till att slutsatserna är trovärdiga.
Nivå 2 + du diskuterar svagheter i din undersökning tex i ditt genomförande eller genom att ange felkällor och hur de påverkar resultaten.
Nivå 3 + du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras för att trovärdigheten ska öka.
Modeller och teorier
Koppling till naturvetenskapliga modeller eller teorier
Du behöver stöd för att kunna koppla resultaten till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du gör någon form av koppling till modeller och teorier när du förklarar eller diskuterar dina resultat.
Du gör kopplingar till modeller och teorier när du förklarar eller diskuterar dina resultat.
Nivå 3 + du visar på och motiverar nya tänkbara och undersökningsbara frågeställningar genom att använda modeller och teorier i ditt resonemang.

Dokumentation

Avsnittet syftar till utveckla din förmåga att dokumentera en undersökning med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resultatet
Dokumentation och sammanfattning av insamlade resultat
Din dokumentation av dina observationer och mätningar är svåra att använda för att dra slutsatser.
Du dokumenterar dina mätningar och observationer så att du kan dra slutsatser om resultatet.
Du dokumenterar dina mätningar och observationer så att du kan dra slutsatser om resultatet och sammanfattar dem i tabellform eller med en figur.
Nivå 3 + du beskriver dina resultat både med bild och med text i tex figurtexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: