👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter/omvärld

Skapad 2020-10-15 14:38 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 3 – 0 Vardagsaktiviteter
Vi kommer att arbeta med temat vår omvärld. Och kommer bland annat att arbeta med några kristna och andra högtider, samhällsfunktioner i närsamhället och yrken.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med några kristna och andra högtider samt några vanliga yrken och verksamheter i Sverige. 

Och några platser i närmiljön som är viktiga för eleven, skolskogen, lekplatsen, mataffären i nära anslutning till skolan. 

Vi kommer att promenera i närmiljön och besöka de platser som är viktiga för eleven. 

Tidsperiod: 

Denna pedagogiska planering sträcker sig över läsåret 20/21. 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Under läsåret kommer vi att titta på olika filmer och samtala om dessa, samtal om ämnesspecifika ord som är av vikt, skriva enklare faktameningar med digitala hjälpmedel, promenera i närmiljön och undersöka var olika yrkesgrupper finns. 

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

Undervisningen ska syfta till att eleven ska utveckla kunskaper om olika religioner, förståelse för olika livsfrågor samt perspektiv på sig själva och relation till andra människor. 

Eleven ska även få kunskap om olika servicefunktioner i samhället. 

Undervisningen ska också bidra till att eleven utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp och bli delaktig i samtal om vardagsliv och samhälle. 

Kunskapskrav och bedömning: 

Se matris nedan: 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
  VAA  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  1-3
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  1-3

Matriser

VAA
Mölndals stad - Vardagsaktiviteter (Träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9.
 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA   undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • VAA   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA   söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.