👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-10-15 14:58 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Det första världskriget var det största kriget dittills i historien. Aldrig hade ett krig varit så utbrett och aldrig hade så många människor dödats i ett och samma krig. Miljontals unga män dog på slagfälten och i skyttegravarna. Hur kunde detta ske? Varför startade detta ohyggliga krig? Hur blev världen efter det första världskriget? Detta är en av flera intressanta frågeställningar vi försöker besvara på detta arbetsområde.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska få insikt i vad ett världskrig är och orsakerna och konsekvenserna till just första världskriget. Kända begrepp och personer från denna tid ska eleven vid slutet av arbetsområdet kunna väva in i sina resonemang och har övergripande kunskaper i krigsförloppet. Eleven kommer även att utveckla sin förmåga att vara källkritisk.

Undervisningens innehåll
Vi kommer att arbeta med detta område veckorna 35 och 36, för att avslutas med ett prov vecka 37. Arbetsområdet kommer mestadels att bestå av undervisning där första världskriget gås igenom kronologiskt. Allra mest tid kommer att ägnas åt orsakerna till kriget, vilka flera har sitt ursprung i 1800-talet historia. Eleverna kommer att få arbeta med uppgifter i par där frågor ställs om fakta från genomgångar och i boken. Eleverna kommer även att få öva sig att resonera och problematisera genom att gruppvis få diskutera bland annat orsakerna till kriget. Vi kommer även diskutera om konsekvenserna av kriget, blicka framåt och resonera om hur Versaillesfreden(freden efter första världskriget) påverkade historien årtiondena efter kriget. Till detta kommer även elevernas källkritiska förmåga att övas.

Redovisningsform
Prov, läxförhör, kahoot och instuderingsfrågor.

Ord och begrepp
Stormaktsförbund, trippelententen, trippelalliansen (centralmakterna), kolonier, kapprustning, kulspruta, stridsgas, Balkan, Svarta handen, Schlieffenplanen, offensiv, tvåfrontskrig, västfronten, "På västfronten intet nytt", östfronten, skyttegravar, ställningskrig, flotta, ryska revolutionen, bolsjevik, kommunist, Versaillesfreden och NF.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
kunskapskrav i historia - indelade i moment inkl F

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord, som är...
Grundläggande kunskaper Enkla och till viss del underbyggda
Goda kunskaper Utvecklade och relativt väl underbyggda
Mycket goda kunskaper Väl utvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra... och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans, som är...
enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, välutvecklade och väl underbyggda
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... .
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt