👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-10-16 13:18 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. (Lpfö18, s.8)

Innehåll

Språkplan

Förutsättningar

 

Kobben är en yngrebarnsavdelning med 18 barn i ålder 1-3 år. Detta innebär att vi har många barn som ännu inte har det talade språket och/eller inte har det fullt ut.

Vi har observerat att många barn i ålder 1-3 har svårt att uttrycka sina känslor i ord. Detta är något vi av flera skäl vill ge dem verktyg att kunna göra.

 

Varför språkutvecklande arbete?

Vi arbetar medvetet med språkutveckling på flera olika sätt. Vi vill att alla barn, oavsett språklig bakgrund och oavsett ålder, på ett eller annat sätt ska kunna göra sig förstådda. Vi vet att även små barn har många saker de vill uttrycka, men utan det talade språket har de många gånger svårighet att göra det.


Hur?

Arbetet med språket är brett och det finns många olika delar vi vill utveckla. Därför har vi valt att göra en språklig kartläggning samt gått in på olika delar som vi vill arbeta med.

• Det talade språket – genom att föra dialoger och samtal med barnen i vardagen får barnen såväl större ordförråd som förståelse för meningsbyggnad.

• TAKK (tecken till tal) – samtlig personal på avdelningen går just nu kurs i tecken till tal och vi har fått en grund till att använda detta. Genom att använda tecken ges barn möjlighet att kunna uttrycka sig på ett annat sätt än genom det talade ordet.

• Bildstöd – På ett liknande sätt som tecken till tal använder vi bildstöd. Vi har bland annat satt upp bilder på hur en dag ser ut på Kobben då vi sett att barn har behov av att veta lite av vad som kommer hända under dagen. Det skapar trygghet och ger ett visst tidsperspektiv. Bildstöd använder vi också vid till exempel samling, utgång och tvätta händerna.

Såväl TAKK som bildstöd anser vi vara ett bra sätt att stötta upp det talade ordet med samtliga barn, men till barn som inte har det talade ordet eller barn som har ett annat modersmål är det ett bra sätt att barnen ska förstå vad vi pedagoger menar och för barnen att kunna göra sig förstådda.

• Sagan – Vi använder sagor då vi anser att detta är ett roligt sätt att utveckla språket. Vi fångar upp barnen på ett lekfullt sätt.

Vi dramatiserar sagor på olika sätt, bland annat genom sagopåse, med figurer och genom flanosagor. Detta gör vi både som planerad undervisning men vi har dem lätt tillgängligt för att enkelt kunna plocka fram och ha som spontan undervisning.

Med hjälp av sagan utvecklas ordförråd, meningsbyggnad, fantasi mm.

Med barnlitteratur får barn även viss förståelse för att det tecknen i böckerna kan förmedla något, vilket vi vill göra barnen mer medvetna av genom att bland annat prata om att ”här står det...” eller genom att visa genom att peka på texten.

• Text och tecken – i vårt uppdrag i läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge (lpfö). Vi vill ge barn förståelse för att tecken har något att förmedla, samt intresse för text och tecken. Vi hoppas också kunna ge dem grunden till igenkänning av bokstäver.

Detta gör vi bland annat genom barnlitteratur, men också på andra sätt. Bland annat visar vi barnens namnskyltar i samlingen där de lär sig att känna igen sitt namn och sina bokstäver. Vi skriver även barnens namn på deras teckningar, inte enbart för att vi ska veta vems teckningen är utan vi talar om att vi skriver deras namn och är medvetna om att vi ljudar bokstäverna när vi skriver så att barnen ska bli medvetna om att varje bokstav har ett ljud till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18