Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American History X

Skapad 2020-10-16 21:24 i Söderskolan Falkenberg
Ett tematiskt arbete i engelska, svenska SO och NO om tonårsliv
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet kommer du att i samarbeta med svenskan och arbeta med ett tema som berör rasism, exkludering och grupptryck. I engelskan kommer vi kolla på filmen American History X, svara på diskussionsfrågor kopplade till filmen och du kommer delta i en gruppdiskussion där ni blir tilldelade en roll för att alla ska delta aktivt i diskussionen. Genom detta kommer du att få tillfälle att sätta innehållet i relation till till dina egna erfarenheter och åsikter kring livsvillkor och jämlikhet. Du kommer få träna på att diskutera och ta ställning i frågor som gäller bland annat grupptryck, våld och rasism. Fokuset kommer att vara på muntlig framställning genom diskussion och argumentation.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I ämnet engelska ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

*Höra - Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska, hörförståelse (genom film).

* Höra - Kunna kommentera och diskutera innehåll i samtal och dialoger/monologer, svara på hörförståelse (film och svara på diskussionsfrågor). 

* Tala - Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet (diskussion och argumentation). 

* Tala - Att kunna höra om en säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv (diskussion och argumentation). 

* Strategier - Strategier för förståelse och kommunikation. Förmågan att använda strategier för att förstå och göra sig förstådd (diskussion och argumentation). 

* Strategier - Förklara kring ett ord som en inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad en vill kommunicera (diskussion och argumentation). 

*Strategier - Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (diskussion och argumentation). 

 

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd i din förmåga:
- att hitta strategier för en fungerande kommunikation och samtal.
- att formulera dig och kommunicera i tal. 

Bedömningen baseras på:

- att du visar att du förstår talad engelska och olika slags texter genom att berätta om dem i tal eller skrift.
- din muntliga aktivitet i kommunikativa övningar.

Undervisning och arbetsformer

- Vi kommer att kolla på filmen American History X. 

- Du svarar på frågor som du kommer ta med dig till en gruppdiskussion. 

- Vi tränar kommunikation i olika grupperingar.

- Du kommer att bli tilldelad en roll under gruppdiskussionen för att bibehålla fokus under diskussionen. 

- Vi avslutar med en debatt där du får öva på att argumentera och tala. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9

Matriser

En
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Engelska åk 7-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Lyssna och förstå
Eleven förstår till viss del tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår tydligt talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och detaljer i talad engelska.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av flera olika strategier för att förstå.
Läsa och förstå
Eleven förstår till viss del enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven förstår helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet. Eleven kan på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. Eleven kan nyanserat diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av olika strategier för att förstå.
Tala-framställning
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt i tal.
Eleven kan uttrycka sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan uttrycka sig till viss del varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. Eleven formulearr sig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala- interaktion
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt. Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt. Eleven uttrycker sig med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven använder sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar internationen.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven använder sig av tydliga strategier för att lösa problem.
Skriva
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt i sammanhängande skrift.
Eleven uttrycker sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Eleven uttrycker sig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av text
Eleven kan med handledning bearbeta och göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan till viss del göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan bearbeta och förbättra sina texter.
Eleven kan på egen hand bearbeta och göra förbättringar av sina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: