Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning 2 - ”Jag i Krabat”

Skapad 2020-10-19 09:48 i 183521 Förskolan Krabat Stockholm Farsta
Förskola
Vi har påbörjat projektet "Jag i Krabat". Där barnen får arbeta med sin egen identitet samt sina sociala relationer. Vi vill stärka barnen i sina egna identiteter samt lyfta upp barnens egna värde både enskilt och i grupp.

Innehåll

Hela förskolan arbetar med projektet "Jag i Krabat".

 

Projektfråga:
"Vem är jag?"


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål: 

 • Normer och värden.
 • Barns delaktighet och inflytande.

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 • Vi observerar hur barnen använder de olika lärmiljöerna och utvärderar dessa utifrån hur utvecklande miljöerna är, om miljöerna är tillåtande, tillgängliga och inkluderande.

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Vi arbetar med att stärka "jaget": Barnen ska ges möjlighet att utforska sin egen identitet och uppleva sitt eget värde både enskilt och i grupp. 

 

VARFÖR:

Vi pedagoger har sett ett stort behov av att barnen behöver växa i sig själva samt i samspelet med varandra. 

Barnen ska stärkas i sin egen identitet och skapa tillit till sin egen förmåga. Barnen ska även stärkas i sin egen roll i de sociala relationerna och förstå vikten av ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. 

 

HUR:

Vi pedagoger fokuserar på barnens enskilda styrkor och förmågor. Vi arbetar med att stärka barnens identitet och väcka lust och nyfikenhet i sitt eget lärande. Vi arbetar utifrån att alla barn är kompetenta och att vi pedagoger ger dem möjlighet att vara kompetenta både i tid, organisation och den pedagogiska miljön. Vi stimulerar och utmanar barnen och dess integritet för att skapa bra förutsättningar för hållbara relationer. 

Barnens identitet och "jag" arbetar vi med genom att:

 • fokusera på barnens individuella styrkor
 • arbeta med självporträtt
 • demokratiska principer och barnkonventionen
 • pedagogerna ser över lärmiljöerna för att skapa inspirerande, tillåtande, tillgängliga och inkluderande miljöer som stimulerar till utveckling och lärande.

 

Vi pedagoger utvecklar barnens sociala samvaro genom:

 • att lekträna där barnen får använda sig av bland annat lekregler, turtagning och kommunikation.
 • samarbete och samspel genom olika uttrycksformer.
 • arbetar med lärmiljöerna för att skapa rum i rummen som inbjuder till samspel och utforskande.
 • barnen gör en egen kompissol där de beskriver hur man är för att vara en bra kompis. Barnen lyfter själva upp viktiga egenskaper och sätt att vara i relation till varandra. Utifrån barnens punkter arbetar vi tillsammans vidare med dessa genom olika uttryckssätt, så som skapande, musik, drama, sagor och berättande.

Pedagogerna sitter tillsammans från de olika hemvisterna för att gemensamt driva projektet framåt med en röd tråd för hela förskolan. Pedagogerna i de olika hemvisterna reflekterar kring sitt projektarbete och lärmiljön för att skapa utveckling och lärande för barnen. Pedagogerna använder sig av lotusdiagram och lärloggar för att säkerställa att läroplanen efterlevs i projektet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: