Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bemötande på Dibber Bråta

Skapad 2020-10-19 12:30 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Hur vi bemöter barnen och föräldrar
Förskola
Hur vi bemöter barn och vårdnadshavare på vår förskola.

Innehåll

Syfte

Vi vill att alla som vistas i vår förskola ska känna att man blir lyssnad på och respekterad för det man uttrycker eller vill åstadkomma. Vi vill att alla som vistas i vår förskola ska känna att hen blir bemött på ett lugnt sätt där åsikter och känslor tas tillvara.

Vi vill i största möjliga mån använda oss av lågaffektivt bemötande i mötet med barn på vår förskola. 

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, med metoder som är utvecklande för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi ska sträva efter att förebygga så att individen slipper använda det problemskapande beteendet. Det handlar om att skruva i miljön, hitta vägar och sätt för att undvika problemsituationer. Vi vill behålla tillit till barnet. 

Lågaffektiva metoder

- Kräv ej ögonkontakt

- Ta ett steg tillbaka

- Sätt dig ner

- Avled istället för att konfrontera

- Var avslappnad i din kropp

- Ge barnet en utväg och förvänta dig att det ska fungera

- Var positiv och ha positivt tonfall

Mål

Vi vill bemöta alla i vår förskola, barn, vårdnadshavare och kollegor på ett värdigt och positivt sätt.

Vi eftersträvar alltid en positiv stämning i våra barngrupper och med våra vårdnadshavare. Vi vill att alla som vistas i vår förskola ska känna trygghet när de är hos oss. Vi tror att vårt bemötande gentemot barn och vårdnadshavare spelar en stor roll i hur de i sin tur bemöter andra. Vi lägger stor vikt vid att respektera barnen samt behandla dem som jämlikar.

Vårt arbetssätt bygger på en stark tilltro till barnens egna förmågor och det kompetenta barnet. 

Hur ska arbetet genomföras?

För att möta målen strävar vi efter att alltid vara på barnens nivå, sänka rösten samt tilltala barnen med respekt. Vi tror att ett positivt förhållningssätt och att behålla lugnet i alla situationer föder ett positivt arbetsklimat både för barn och pedagoger.
Med det kompetenta barnet menar vi att vi tror på att barnen kan och med uppmuntran ta eget ansvar. För ett litet barn är det en stor bedrift att tex lägga sin mössa på hyllan eller tvätta händerna helt själv.

Vi vill att barnen på vår förskola ska ha stort inflytande samt delaktighet i att utforma sin egen vardag och den miljö vi har på förskolan. Därför är barnen med i iordningställde av nya miljöer och vi formar även dessa utefter barnens intressen. 

Vi strävar efter ett demokratiskt arbetssätt där vi följer barnens intressen och önskningar samt bygger stor del av vår undervisning efter dessa. 

Ur ett genusperspektiv spelar bemötandet stor roll, därför strävar vi efter att ge alla barn oavsett könstillhörighet lika mycket uppmärksamhet och talutrymme. Vi behöver reflektera över och utvärdera vår dagliga undervisning och på så sätt säkerställa att vi ger alla barn likvärdiga rättigheter, skyldigheter och bemötande oberoende av tex kön och etnisk tillhörighet. 

Vi har ett positivt bemötande till alla vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Vi försöker dagligen ge återkoppling samt lägger stor vikt vid utvecklingssamtal och andra tillfällen där vi kan samtala. 

För att säkerställa att pedagoger på vår förskola vet vad lågaffektivt bemötande är har vi arbetet med detta begrepp under reflektioner/apk samt fortbildningstillfällen. 


För vem ska planering gälla?

För all personal på Dibber Bråta

Vem är ansvarig?

Alla pedagoger är ansvariga att följa denna planering. Vi utvärdera varje terminsslut hur vi tycker att arbetet gått. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: