Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Sva delkurs 4 V46-47

Skapad 2020-10-20 10:29 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Det egna ansvaret i kursen: Under veckorna 44-01 (betygsdatum 1/1) kommer du att jobba med uppgifter i kursen och även fortsätta med romanläsning (egen vald roman). Det är också viktigt att du jobbar i din grammatikbok + andra länkar fortlöpande - för utveckling i språket.

Innehåll

Kursplanering Vecka 46-47

Lektionsinnehåll ges: Genomgång/Handledning utifrån kursen på Unikum via Lärlogg/Genomgång via Teamsmöten (distans)
Uppgifter/examinationer i Unikum/Sal - lämnas in/examineras enligt kursplanering

V. 46 All undervisning sker via Teams (annat överenskommelse med läraren)

Måndag 9/11  14.30-16.00: Digital handledning Teams

Tisdag 10/11: 8.00-9.30: Genomgång forts. argumentation - muntlig examination

Torsdag 12/11: 12.30-14.00 Genomgång sammanfatta, referera, texttyp referat

Torsdag 12/11: 14.30-16.00 Genomgång forts. referat

Läslogg 1 lämnas in torsdag

Fredag 13/11: 10.00-11.30 Obligatorisk närvaro - Digital gruppdiskussion läslogg 1, se lärlogg Unikum

Uppgifter lämnas in under veckan - senast fredag!

Uppgift 5 påbörjas (referat)...Lämnas V47 fredag 20/11

Uppgift 3 pågår

Uppgift 7: Romanläsning pågår 

V. 47: All undervisning sker via Teams (annat överenskommelse med läraren)

Måndag 16/11: 14.30-16.00 Digital handledning inför muntlig argumentation Teams

Tisdag 17/11: 8.00-9.30 Genomgång Uppgift 9. Språkliga varianter i kommande muntligt seminarie

Torsdag 19/11: 12.30-14.15  Uppgift 3 Examination Grupp 1 muntlig argumentation Sal C5

Torsdag 19/11: 14.30-16.15  Uppgift 3 Examination Grupp 2 muntlig argumentation Sal C5

Fredag 20/11: 10.00-11.30 Digital genomgång Uppgift 6. Sva-ämne (fördjupningsarbete + Uppgift 9 + källkritisk granskning) 

Uppgifter lämnas in under veckan - senast fredag!

Uppgift 5 Referat lämnas in

Uppgift 6 påbörjas (Sva fördjupningsarbete "Mitt språk och svenska språket")

Uppgift 9 påbörjas (Språkliga varianter)...

Uppgift 10 Skr. argumentation bearbetas (e. muntlig respons)

Uppgift 7: Romanläsning pågår

Uppgifter

 • Uppgift 5

 • Läslogg 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  -
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  SvA  -
 • Olika sätt att disponera, redigera, bearbeta och utveckla texter, till exempel att förtydliga, variera och precisera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  -
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad och tempus. Textbindning med hjälp av sambandsord, till exempel hur orsakssamband, slutsats och motsats kan formuleras.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att leda ett samtal eller en diskussion, argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser och att sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  -
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  -
 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till exempel tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg.
  SvA  -
 • Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion från olika tider och från skilda delar av världen som belyser människors livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer samt några skönlitterärt betydelsefulla verk och deras författare.
  SvA  -
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och personbeskrivningar.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel filmer och webbtexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  SvA  -
 • Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande inslag i en argumenterande text.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att identifiera överordnade idéer i form av nyckelord och att föra anteckningar.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal. Språkförändringar, till exempel nya ord i det svenska språket och betydelseglidningar av ord och uttryck.
  SvA  -
 • Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och suffix.
  SvA  -
 • Fasta uttryck, idiomatiska uttryck och bildspråk.
  SvA  -
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang, till exempel skillnaden mellan språket i en nyhetsartikel och ett debattinlägg.
  SvA  -
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
  SvA  -
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel svenska språkets struktur i jämförelse med något annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor. Hur man citerar och anger källor.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: