Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 20 åk 9 Ma Funktioner och Algebra

Skapad 2020-10-20 12:26 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Funktioner & Algebra Du skall kunna beskriva en funktion och förstå vad en linjär funktion är. Du skall kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler. Du skall behärska formler som beskriver linjära funktioner, propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder samt kunna använda räta linjens ekvation.

Innehåll

HT-20 Funktioner och Algebra

Funktioner & Algebra

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 
 • Kommunikationsförmågan (K)- kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”
 • Metodförmåga
 • Begreppsförmåga

Innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”
 • Föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Funktioner och Algebra

------>
------>
------>
Begrepp
Du kan använda och förstå matematiska begrepp på ett...
Ex: Vad menas med k-värde? ... i huvudsak fungerande sätt
Ex: Du kan beskriva enklare mönster med ord och formel. ... relativt väl fungerande sätt
Ex: Du kan beskriva olika sorters mönster med ord och formel, samt förklara varför formeln ser ut som den gör. ... väl fungerande sätt
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder på ett...
Ex: Du kan lösa ut variabeln t ur formeln s= v*t ... i huvudsak fungerande sätt
Ex: Du kan lösa ut variabeln x ur formeln y= 2x-4 ... relativt väl fungerande sätt
Ex: Du känner till omkretsen samt längden av en katet på en rätvinklig triangel. Du kan beräkna arean. ...väl fungerande sätt
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett...
Ex: Du kan para ihop rätt formel med rätt linje i ett koordinatsystem. ... i huvudsak fungerande sätt
Ex: En rät linje går genom punkterna (1, 4) och (-2, -2). Skriv ekvationen för linjen. Rita. ...relativt väl fungerande sätt
Ex: Två räta linjer skär varandra vinkelrätt i punkten (2,3) i ett koordinatsystem. Den ena punkten har k-värdet 1. Vilken ekvation har den andra linjen? ... väl fungerande sätt
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning är...
Exempel Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. ...i huvudsak fungerande
Exempel Din redovisning omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. ändamålsenligt
Exempel Din redovisning omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: