👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet/språk och matematik- Tanums kommun

Skapad 2020-10-20 16:26 i Världsarvsförskolan Tanum
Förskola
Språkutvecklande arbetssätt

Innehåll

Var är vi?

Tanums kommuns förskolor har tidigare genom Läslyftet fördjupat sin kunskap inom skriftspråket, natur, teknik och språkutveckling. Kommande läsår har vi valt fokusområde Matematik och språkutveckling där vi ser att det finns ett behov att öka och fördjupa pedagogers kunskap.

 

Vart skall vi?

Vi vill integrera språkutveckling och matematikundervisning i varandra för att kunna erbjuda barnen en rik språklig miljö vilket vi tror ska stärka barnens matematiska tänkande och begreppsbildning. 

 

Vårt mål är att alla barn ska utveckla sin förmåga att:

• upptäcka matematik genom att pedagoger använder sig av kommunikation och dialogiska samtal som verktyg.
• urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen 
• föra och följa matematiska resonemang när de undersöker och resonerar om böckers berättelser och bilder.

 

Hur gör vi?

Utbildningsinsatsen förväntas leda till en verksamhetsutveckling som bidrar till en ökad kvalité och större måluppfyllelse inom området matematik- o språkutveckling och därmed få en större likvärdighet inom förskolan i Tanums kommun.

 

Arbetets genomförande

• 6 tvärgrupper, vilka leds av 3 handledare.
• Grupperna träffas en gång i månaden och upplägget är detsamma som det Skolverket föreskriver.
• Träffarna är i form av Lärgrupper med kollegial reflektion omkring de artiklar/filmer som var och en har läst.
• Mellan träffarna planeras och genomförs undervisning utifrån aktuellt område och blir integrerat och känt av alla i verksamheten.
• Undervisningen dokumenteras och följs upp genom reflektion i arbetslagen.
• Terminsuppföljning görs i december och i juni då en större utvärdering sker i den nya SKA-mallen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18