👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2020-10-21 12:11 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Planering för matematik i åk 3.

Innehåll

Övergripande mål och syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

 Innehåll:

Taluppfattning addition och subtraktion:

Talen 0-1000

Addition och subtraktion uppställning

Växling över 0

Uppställning med flera termer

Multiplikation:

Sambandet addition och multiplikation

Multiplikationstabellerna 2-9

Kommutativa lagen vid multiplikation

Multiplicera med 10 och 100

Multiplikation, problemlösning och datalogiskt tänkande:

Prioriteringsregler

Multiplikation med uppställning

Problemlösning

Datalogiskt tänkande, kod och programmering

Division och proportionalitet:

Division, delningsdivision och innehållsdivision

Att skriva division

Division med rest

Sambandet division och multiplikation

Proportionalitet

Skala

Tal i bråkform:

Skriva bråk

Jämföra bråk

Addera och subtrahera bråk

Klockan:

Analog tid

Digital tid

Uppskatta, jämföra och mäta tid

Taluppfattning, huvudräkning och uppställning:

Talen 0 - 10000

Jämföra tal

Avrunda till närmaste tiotal och hundratal

Addition och subtraktion med uppställning

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Geometri, mätning, omkrets och area:

Mätning och längd

Punkt, linje och sträcka

Vinkel

Geometriska objekt

Räkna ut omkrets

Räkna ut area

Mätning, enheter och repetition

Uppskatta, jämföra och mäta längd

Jämföra och omvandla enheter

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

·         Arbeta laborativt.

 

·         Spela olika spel

 

·         Diskutera och resonera matematik.

 

·         Färdighetsträna i boken.

 

·         Befästa och resonera runt begrepp.

 

·         Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

 Bedömning

Du ska få visa din kunskap genom att: delta aktivt på lektionerna, i samtal, i samarbeten, i matteboken, i test som genomförs efter varje kapitel, tabelltest samt Nationella proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3