👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsstart

Skapad 2020-10-22 12:13 i Solbacka förskola Norrtälje
Rönnens pedagogiska planering h.t-17
Förskola
Tillsammans i en varierad lärmiljö där nyfikenheten och kreativiteten samt lusten till att lära skapar engagemang och på ett lekfullt sätt driver utforskandet framåt.

Innehåll


 
Målet är: att alla barn, nya som "gamla" ska få en lugn och trygg terminsstart och att känna glädje i att komma till förskolan. De behöver också komma in i rutiner och kunna orientera sig/ känna igen sig/hitta i våra lärmiljöer. Det är viktigt att de känner trygghet i att våga ta för sig och att utforska material samt delta i olika aktiviteter.

Stort fokus under uppstarten på terminen och framöver är normer och värden- rutiner- leken. Hur vi förhåller oss till och bemöter varandra, det sociala samspelet i relation till barn-barn, barn-pedagog. Att känna trygghet i rutiner och i vår miljö samt till varandra.

Att barnen tillsammans med kompisar och pedagoger upptäcker sina känslor, att få ord och begrepp för dem. 

Att arbeta ihop gruppen så att barnen känner en gemenskap och en tillhörighet i barngruppen samt att var och en känner att de är en tillgång för varandra i gruppen.

Att uppmuntra till barns delaktighet och hjälpa dem att bli självständiga individer och att känna ansvar över sig och sina saker (såsom egna kläder, napp, gosedjur, ryggsäck, skor m.m.).

Att ta ansvar för att plocka undan och vara rädd om vår gemensamma miljö och material. 
 
Målkriterier: När barnen kommer hit med glada steg, när de vill vara med i samlingen,går och sätter sig på en stol när vi ska äta, går in i sovrummet och lägger sig på madrassen, hämtar sina skor vid utgång, att de plockar/lägger tillbaka material samt leker med det som de är intresserade av. Vi ser då barnens delaktighet samt deras väg att bli självständiga i att ta ansvar över sig själva och andra. Vi ser att deras självkänsla stärkts genom att de vågar prata, leka, medverka i aktiviteter, hjälpa varandra, vänta på sin tur samt säga stopp- jag vill inte och även respektera det från de andra barnen.När vi ser att det finns lekro i vår gemensamma arbetsmiljö
 
Metod/Genomförande:

Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.

Vi pedagoger har en aktiv roll och vårt deltagande i leken är en förutsättning för att barnen ska kunna leka. Med en närvarande och lekglad pedagog som vägleder barnen i leken skapas en trygghet som är nödvändig för att barnen ska kunna ge sig in i leken.Vi pedagoger är viktiga förebilder i leken, vi vägleder och visar på hur vi är mot varandra, stöttar barnens samspel och är barnens trygghet i leken

Vi pedagoger lyssnar in, sätter ord på känslan och situationen och hjälper barnen att reflektera över sitt känslomässiga tillstånd. Friendy dockorna introduceras och används som hjälpmedel i vårt arbete med hur man är "en bra kompis", vilket innefattar konflikthantering, att dela med sig, samarbeta, att göra förlåt osv. 

Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande, därför håller vi oss oftast på gården eller inne på avdelningen.

Samling,skapande,gemensamma lekar,rörelse, sinnesrummet, utelek, konstruktion, vattenlek, dans och musik. På/ avklädning, tvätt och potta/blöjbyte, sova, sagoläsning är dagliga aktiviteter. För att kunna utveckla sin rumsuppfattning och lära sig hitta i våra miljöer så behöver barnen många möjligheter att undersöka och upptäcka rummen både inomhus och utomhus och samtidigt behöver de få ord för sina handlingar.Vi tänker på att vara språkligt aktiva och sätta ord på och kommunicera med barnet om det som sker och vad vi ska göra.


 

Dokumentation: Genom månadsbrev, lärloggar, foton

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18