Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret - ett skrivprojekt

Skapad 2020-10-22 12:57 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en längre berättelse med nio kapitel. Inspiration till det här skrivprojektet är hämtat från läraren Josef Sahlins skrivprojekt "Monstret".
Grundskola 4 Svenska
Monstret är ett skrivprojekt i nio delar. Du kommer att få skriva en längre berättelse utifrån givna ramar.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar

att utveckla sin förmåga att:

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

● söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll:

LÄSA OCH SKRIVA

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator/ipad.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texters innehåll, uppbyggnad och typiska språkdrag.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

SPRÅKBRUK

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte...

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

 • Informationssökning i några olika medier och källor, t ex i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt:

Den här berättelsen kommer att skrivas på dator.  Till varje kapitel finns ett moment i svenskämnet inkluderat och inför varje kapitel får du veta syfte och mål med kapitlet. I arbetet ingår det att ta del av dina klasskamraters texter och att komma med respons på dina kamraters texter på olika sätt. I berättelsen kan det finnas bilder som förstärker innehållet i dina texter. 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

Bedömning

I klassrummet och under arbetets gång får du muntlig och skriftlig feedback av din lärare. Du kommer att ge och få kamratbedömningar under arbetets gång. I slutet av skrivprojektet kommer du att få göra en självbedömning samt en bedömning utifrån matrisen av din lärare. 

Matriser

Sv
Monstret - ett skrivprojekt

Kapitel 1 - Ljuden

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Inledning och röd tråd.
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan skriva en ganska spännande inledning.
Jag kan skriva en spännande inledning som lockar läsaren att läsa vidare.

Kapitel 2 - Rädslan

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Gestaltning
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag har med någon känsla.
Jag kan bygga ut min text med flera känslor.

Kapitel 3 - Affischen

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Nyhetsartikel struktur
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan skriva en nyhetsartikel med en rubrik, en ingress och brödtext.
Jag kan skriva en nyhetsartikel med en tydlig lockande rubrik, en ingress som sammanfattar innehållet och en brödtext som bygger ut ingressen.

Kapitel 4 - Upptäckten

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Miljöbeskrivning
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan bygga ut min text med adjektiv eller adverb.
Jag kan bygga ut min text med flera adjektiv och adverb.

Kapitel 5 - Dikten

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Diktskrivande
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan skriva en dikt.
Jag kan skriva en dikt som har en koppling till romanen.

Kapitel 6 - Boken

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Faktatext struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan söka fakta från någon säker källa och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och någon underrubrik. Jag skriver ner min fakta med egna ord.
Jag kan söka fakta från flera säkra källor och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och flera underrubriker. Jag skriver ner min fakta med egna ord och använder sambandsord för flyt.

Kapitel 7 - Blandningen

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Recept struktur
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan skriva ner ett recept som går att följa.
Jag kan skriva ner ett tydligt recept som är lätt att följa.

Kapitel 9 - Sanningen

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Knyta ihop berättelsen
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att några delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
Jag kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att flera/alla delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.

Bilder till Skolmonstret

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Bilder
 • Sv  E 6
Jag har inga bilder, eller bilderna jag har passar inte till texten. Når ännu ej målen.
Jag använder bilder till min text som till viss del förstärker textens budskap.
Jag använder bilder till min text som till stor del/tydligt förstärker textens budskap.

Respons och bearbetning

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Ge respons
 • Sv  E 6
Når ännu ej målen.
Jag kan ge en kamrat några kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
Jag kan ge en kamrat flera kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
Bearbeta text
Jag bearbetar inte min text, den är klar när jag har skrivit den. Når ännu ej målen.
Jag bearbetar flera delar i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
Jag bearbetar noga min text efter respons vilket gör att texten blir mycket bättre.

Alla kapitel

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Röd tråd
 • Sv  E 6
Det är svårt att hänga med i vad som händer i berättelsen då det saknar tydlig början, mitt och slut. Når ännu ej målen.
Jag kan skriva ett kapitel med en ganska tydlig början, mitt och slut.
Jag kan skriva ett kapitel med en tydlig början, mitt och slut.
Styckesindelning
 • Sv  E 6
Jag har ingen styckesindelning. Når ännu ej målen.
Jag har med någon styckeindelning i min text.
Jag använder styckeindelning som fungerar väl i min text.
Stavning och skiljetecken
Jag stavar ibland fel så det stör läsningen. Glömmer ofta använda stor bokstav och punkt i mina meningar. Når ännu ej målen.
Stavar oftast vanligt förekommande ord korrekt, använder stor bokstav och punkt och prövar andra skiljetecken.
Stavar vanligt förekommande ord korrekt och använder skiljetecken på rätt sätt.
Dialogskrivning
Jag glömmer oftast bort att använda talstreck, det blir svårt att veta när någon pratar. Når ännu ej målen.
När jag använder dialog i min text använder jag talstreck med viss säkerhet.
När jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med relativt god säkerhet.
Särskilt stöd: Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material, och/eller med stöd av bland annat specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: