Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2020-10-23 09:53 i Smassens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Målet med vårt tema är att vi såg barnens intresse för naturen och vad som finns och vad som händer där under hösten.

Vi valde därför utifrån vår förskolas gemensamma tema naturvetenskap, att arbeta med årstiderna.  

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund. 

Klaar (2013) skriver i sin studie om tre naturorienterande karaktäristiska drag hos svensk förskola. Dessa tre är 

Vad karaktäriserar naturvetenskap i förskolan?

-Det kännetecknas av närvarande pedagoger som kan se naturvetenskap i vardagen och utforska tillsammans med barnen. Det kan synliggöras genom exempelvis enkla experiment.

Utöver den planerade undervisningen är det bra att spontant spinna vidare på vissa saker när de uppstår. Samtidigt är vissa vardagliga situationer är mer lämplig att utgå ifrån, medan andra är svårare att utnyttja.

Tips till pedagoger är att använda sig av de didaktiska frågorna i arbetet om naturvetenskap.

Som författarna skriver karaktäriseras naturvetenskap i förskolan att de finns närvarande pedagoger som fångar upp barnens intresse genom olika aktiviteter som experiment och uppdrag. När vi går till trollskogen kommer naturvetenskapen naturligt. Där får barnen upptäcka det naturvetenskapliga fenomen genom att bara vara och vistas i skogen, där får tankar och funderingar växa fram både genom lek och planerade aktiviteter som vi pedagoger styr upp. Där kan vi exempelvis använda oss av de didaktiska frågorna som författarna poängterar är bra att använda sig av.

 Forskaren Klaar(2013) belyser vikten av visa barnen omsorg om naturen.
Under våra utflykter i skogen lyfter barnen frågor och funderingar om hur man tar hand om exempelvis skalbaggar, sniglar, maskar och träd. En fråga som ofta lyfts är. ”Varför får man inte bryta grenar från träd?”.  Genom barnens tankar och funderingar skapas det en dialog med dem, vi lyfter barnens arbetsteorier samt berättar hur vi på bästa sätt kan visa vår omsorg till naturen. 

Ideland & Malmberg (2010) skriver, i naturen kan man inte bara upptäcka utan även leka, räkna, definiera och kategorisera. Natur ses som en självklar arena för barns lärande. Ett varsamt och respektfullt förhållningssätt har visat sig utvecklats genom barns upplevelser av naturen.
Naturvetenskap i förskola bör inte enbart vara inriktad på naturen utan även på hur barnen kan använda kunskaperna i andra sammanhang. Naturvetenskap kan på så sätt användas även i fostran och av demokratiska individer. Naturvetenskap kan ge barnen möjlighet att få utforska kroppen, rymden, vädret, ljuset och ljudet.

  Varje vecka går vi till trollskogen vilket ger barnen mer kunskap och förståelse om naturvetenskap. I veckan så fick barnen möjlighet att lysa med ficklampor för att upptäcka naturen nu när det börjar bli mörkt. Forskningen ovan visar att naturvetenskap i förskolan bör inte enbart vara inriktad mot naturen utan också andra fenomen, som i denna aktivitet där barnen fick reflektera kring ljus och reflexer. 

Elfström m.fl (2014) förtydligar i sin forskning att naturvetenskap är en del av vår kultur och viktigt att lyfta tidigt både i förskolan och skolan. Ytligare har forskning visat om man sätter sig in i en saga eller berättelse när man arbetar kring naturvetenskap så underlättar det barnens lärande.

 Barnen på Penseln har fått använda det digitala verktyget Pollyglutt för att lyssna och se berättelser om berör naturvetenskap. Vi har också använt oss av naturspanarna där barnen får inspiration och fakta till vad som händer bland djur och växter under de olika årstiderna.  

 

Se målen längre ner på planeringen

Vi vill att alla barn ska på ett lustfyllt sätt uppleva och lära sig mer om naturen på de olika årstiderna.

Att barnen ska förstå och få till sig mera kunskaper om hur vi kan arbeta med olika mål under de olika årstiderna

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Det vi kommer att arbeta med/göra som anknyter till årstider är:

olika pyssel

experiment

sånger, rörelselekar och rim/ramsor

berättelser, bilder och filmer 

skapa olika miljöer utifrån årstid

diskussioner/ frågor/återberättande om upplevelser i mindre grupper om årstider(våra erfarenheter)

utforska naturen med olika hjälpmedel (ficklampor, reflexer)

 

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Vi arbetar i stor grupp på våra utflykter till skogen, samt i tre mindre grupper utifrån ålder. Vi arbetar även med intressegrupper utifrån vårt tema. Vi har veckoplaneringar där vi dokumenterar, planerar och analyserar vårt arbete och hur vi ska fortsätta arbetet i våra olika grupper.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: