Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-10-23 12:54 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Planering kring vårt arbete med vårt prioriterade utvecklingsområde Språk.

Innehåll

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

 Språk.

Vi ska utveckla vårt arbete med alla barns språk och synliggöra alla barns språk i utbildningen. Vi ska skapa och upprätthålla en tillgänglig språklig miljö där barnens intresse för språkets olika former står i fokus, samt en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Vi ska arbeta medvetet med socialt samspel, språk och kommunikation mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen. Digitala verktyg ska användas i språkundervisningen.

Språkundervisningen ska integreras med förskolans övriga strävansmål samt förskolans Grön Flagg- teman: Kemikalier & giftfri miljö och Skräp & avfall. 

Vi ska samverka med bibliotek samt ta del av kulturarrangemang i syfte att främja barnens språkutveckling, samt arbeta med Läslyftet – modul: Skapa och kommunicera. All personal ska ta del av litteratur och kompetensutveckling.

 

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Alla barns språk ska bli en del av undervisningen genom användande av bland annat böcker, bilder, barnens dokumentation, musik, film, populärkultur, digital teknik, urskola.se samt barns, medarbetares och vårdnadshavares språkkunskaper. Språkmiljöer ska utvecklas utifrån barnens intressen, behov och förmågor. Språkutvecklande material ska finnas tillgängligt för barnen både inne och ute. 

Litteratur – skönlitteratur och faktalitteratur – ska finnas lättillgänglig för barnen på förskolan. Högläsning och samtal utifrån böcker ska användas medvetet i förskolans undervisning för att stödja barnen i deras språkutveckling.

Socialt samspel och kommunikation där personalen visar intresse för det barnen är nyfikna på ska användas för att främja och utveckla barnens olika språk.

Språkaktiviteter samt reflektion och analys av undervisningen ska integreras i förskolans Grön Flagg-teman.

Verksamhetsutvecklingstid används för att planera och analysera förskolornas språkaktiviteter och dokumentation ska göra i förskolornas dokumentationsverktyg Unikum. Barn och personal ska reflektera tillsammans för att synliggöra barnens tankar.

Förskolorna ska regelbundet besöka bibliotek för att låna böcker och ta del av aktiviteter. Förskolornas kulturombud ska fortsätta boka aktiviteter/teater/musikföreställningar för att barnen ska få ta del av en mångfald uttryck och språkaktiviteter i samarbete med aktörer utanför förskolan utbildning. 

Gruppträff - Läslyftet i förskolan var fjärde vecka med fokus på reflektion, analys och kollegialt lärande. Inläsning av litteratur på individuell verksamhetsutvecklingstid.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Syftet är att barnen utvecklar sin språkliga förmåga samt samspelar med andra. Att varje barn utvecklar sina kunskaper inom svenska och andra språk (flerspråkighet). Barnens intresse för literacy och estetiska uttrycksformer ska utvecklas. Fantasi och inlevelseförmåga ska främja barnens språkutveckling och bidra till lärande. Barnens perspektiv ska genomsyra undervisningen och utformandet av läs- och språkmiljön. Barnen får ett större inflytande och känner sig delaktiga i förskolan. Barnen ska få med sig fler begrepp och få fler erfarenheter om vad läs- och skrivaktiviteter kan vara.

Genom socialt samspel och kommunikation ska barnen kunna vara delaktiga i det demokratiska samhället och göra sina röster hörda. Lyssna på andra och uttrycka sin mening i reflektion och analys samt ta till sig både skrift och tal i sociala sammanhang, och i förhållande till omvärlden. Barnens kritiska tänkande utvecklas och barnen kan ta ställning till samhälleliga frågor. Eftertänksam dialog är viktig i ett demokratiskt samhälle då barnen kan ta emot information och ta ställning. Här kan också arbetet med global samverkan ha sin grund. Vi ska lägga grunden för barns livslånga lärande och språket är en grundläggande del för att barnen ska hitta sin identitet, samtala, reflektera och analysera med individer i sin omvärld.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: