Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och innehåll i förskoleklass

Skapad 2020-10-26 10:42 i Harbo skola Heby
Grundskola F
Här kan ni läsa om vilka mål från läroplanen vi jobbar mot i förskoleklassen, samt hur vi kopplar dem till det centrala innehållet för förskoleklass. Metoderna kan variera från år till år beroende på elevernas behov och yttre omständigheter.

Innehåll

 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola…

 

Språk och kommunikation

Mål:

-kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

- har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken

Centralt innehåll:

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel estetiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosa texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka andra.

Förmåga:

att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Metod:

·       Berätta inför de samlingen

·       Latjolajban leken

·       Hålla kurs/lära ut

·       Skriva dagens lunch/skriva listor

·       Skriva brev

·       Lekar och uppdrag där vi tränar på rim, ramsor, meningar och ord, sammansatta ord, långa - korta ord, stavelser, berättelse, dela upp ord i språkljud, bokstäver.

·       Skriv text på iPad och dator

·       Gemensamt skrivande (ljuda och hitta bokstäver, lära av varandra)

·       Språkutvecklande appar på iPad

·       Skriva egna berättelser/sagor

·       Göra egna filmer på iPads

·       Högläsning och boksamtal

·       Samtal om hur ord och yttrande kan uppfattas av och på verka en själv och andra

·       Konflikthantering

·       Samtal om hur man kan uttrycka behov, känslor, kunskaper och åsikter på ett kreativt sätt

·       Tiden är ute (Hänga gubbe på vårt sätt)

·       Korsord

·       Berätta historier

 

  

Mål:

-kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Centralt innehåll:

Metod:

·       Uppmärksamma barnen på att man talar olika språk i olika länder

·       Säga hej på olika språk

·       Sjunger sånger på olika språk

·       Uppmärksammar de olika modersmål som finns i klassen

·       Ramsräknar på olika språk

 

 Matematiska resonemang och uttrycksformer

Mål:

- kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Centralt innehåll:

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Förmåga:

att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem

Metod:

·       Lekar och uppdrag där vi tränar på sortering, mönster, matematiska begrepp, rumsuppfattning, längd, vikt, tid och förändring, ordningstal, taluppfattning, antal, siffror, tallinjen, geometriska former, dubbelt, hälften, enklare addition och subtraktion, problemlösning

·       Utematematik med problemlösning i mindre grupper

·       Räkna barn i samlingen

·       Synliggöra matematiken i den fria leken

·       Utmana barnen/problematisera i den fria leken

·       Diagram

·       Bingo

·       Mandalas

 

 Natur, teknik och samhälle 

Mål:

- kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

- kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

- har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

- har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

- har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö och samhälle

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Centralt innehåll:

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och på andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Förmåga:

att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

Metod:

·       Experiment där vi utforskar natur, teknik och kemiska reaktioner

·       Utforska/uppleva, experimentera och sätta ord på det för att utveckla förståelse för sammanhang

·       Vi tillhandahåller olika byggmaterial och provar olika tekniker

·       Tabeller och diagram tex. olika växtförhållande-längd, färg

·       Gemensamt framtagna trivselregler

·       Samtal kring lek-, spelregler och dess syfte

·       Vi tränar på konflikthantering

·       Vi tränar på att uttrycka sina argument och att kunna bemöta andras argument

·       Vi jobbar med ”en fråga kan ha flera svar”, ”ett problem kan ha flera olika lösningar” för att få barnen nyfikna på varför någon annan har andra åsikter än de själva har.

·       Vi uppmärksammar barnen på de rättigheter barnen har genom att prata om barnkonventionen.

·       Titta på film med etiska dilemman och samtalar utifrån filmen.

·       Barnkonventionen som app på iPad.

·       Våra lekstationer ska vara könsneutrala och inbjuda samtliga barn till lek och utforskande.

·       Vi letar spår efter djur och småkryp i naturen och samtalar om dessa.

·       Vi följer årstiderna i naturen.

·       Skolan genomför en skräpplockardag med sopsortering

·       Till vardags sorterar vi sopor efter pappersåtervinning och komposterbart

 

 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Mål:

- har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö och samhälle

Centralt innehåll:

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur det påverkar hälsa och välbefinnande.

Förmåga:

att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Metod:

·       Vi har idrott med fysiska utmaningar och lekar inomhus eller utomhus en gång i veckan.

·       I samband med idrottslektion byter vi om till lämpliga kläder och duschar efteråt.

·       Simträning några gånger per termin.

·       Fysisk aktivitet i samband med utedagar en gång i veckan då vi samtidigt samtalar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor

·       Vi samtalar med barnen om kost och hur den påverkar hälsan i samband med lunchen

 

 Skapande och estetiska uttrycksformer 

Mål:

-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Centralt innehåll:

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck

Förmåga:

att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Metod:

·       Röris

·       Sångtajm

·       Dramaövningar

·       Gemensamma lekar

·       Måla/rita

·       Fri lek

·       Filmskapande

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: