👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korallen - Projektplanering 2 - Vi språkar!

Skapad 2020-10-26 13:19 i 183351 Förskolan Lagunen Stockholm Farsta
Förskola
Vad är språk och kommunikation? Vad finns det för olika kommunikationssätt? Hur kan vi ta reda på detta? Hur kan vi människor kommunicera olika typer av innehåll med de olika kommunikationssätten?

Innehåll

Projektfråga:

Vad finns det för olika kommunikationssätt?

 

Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 

  

-intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för 

att förmedla budskap, 

 

 

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,  

 

 

-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

 

 

-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

 

 

-förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.  

 

 

 

Arbetslaget ska  

 

 

-skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

 


Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 

Skapande och estetiska uttrycksformer:

 

Barnen visar ett stort intresse för att skapa och väljer ofta detta som aktivitet när de själva får bestämma. Vi kommer plocka fram mer skapandematerial tillsammans med barnen och även fortsätta använda vår gemensamma ateljé regelbundet. Det är viktigt att barnen erbjuds en stor variation på skapandematerial, därför kommer materialet bytas ut kontinuerligt så att barnens utforskande och fantasi får möjlighet att utvidgas.

De tycker även mycket om att använda sina kreationer i olika lekar och berättelser, därför kommer vi göra mer plats på avdelningen för barnens alster.

Barnen hämtar materialet som finns både på avdelningen och i ateljén på egen hand, men vi ser utifrån resultatet i föräldraundersökningen att vi behöver visa er vårdnadshavare mer av barnens skapandeprocesser.

Estetiska uttrycksformer innefattar även dramatiserande vilket vi arbetar mycket med på Korallen. Detta är något som barnen kommer få utforska ytterligare under projektets gång.

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Vi har observerat att barnen har ett stort intresse för både skriftspråk och talspråk. De rimmar och provar olika nya ord, både i tal och skrift. Barnen skapar olika berättelser som de berättar för varandra muntligt och genom att de skapar böcker. Med hjälp av olika material och genom att forma fingrarna på olika sätt skapar barnen bokstäver. Vi ser även ett intresse för att lära sig olika språk och de efterfrågar ofta att få lyssna på berättelser och böcker.

 

Det är viktigt att barnens lärande och utveckling utmanas och fördjupas, därför har vi skrivit ner förslag på aktiviteter som vi kan göra utifrån läroplanens olika ämnesområden. Vi kallar det för vår idébank och här har vi bland annat planerat att barnen ska få erbjudas att skapa sagor och berättelser med hjälp av olika material, men även med hjälp av digitala verktyg och medier. 

 

Ett exempel på hur vi tänker utforska språk och kommunikation med hjälp av matematik är att barnen kommer få bekanta sig med olika symboler så som siffror och digitala symboler. Programmering är en aktivitet som bjuder in barnen till att öva på sitt matematiska logiska tänkande samtidigt som vi kan utforska olika kommunikationssätt. 

 

 

VARFÖR:

 

 

Vår ambition är att erbjuda barnen möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika och varierande sätt. Vi har diskuterat kring begreppet bildning (nämns i läroplanen) och att det syftar till att beskriva den process där vi människor lär oss ny kunskap och gör om den till vår egen, denna kunskap kan vi sedan ta med oss in i andra sammanhang och situationer och applicera på olika sammanhang och situationer. Vi tänker att barnen genom projektet kommer få lära sig mer om olika sätt att kommunicera på vilket kan bidra till ett fördjupat lärande och kunnande på många olika sätt.

 

Vi har valt att ha en bred projektfråga för att barnen befinner sig på olika nivåer i sina språkutvecklingsfaser. Tanken med detta är att vi kan individanpassa de olika undervisningstillfällena utifrån där barnen befinner sig just nu i sitt möte med språket. Detta bjuder även in till att göra olika grupper baserat på barnens intresseområden för tillfället. 

 

Projektet kommer bjuda in barnen i språkandets värld. Genom projektet kommer barnen få möjlighet att lära sig mer om olika språk, bokstäver, berättandeformer och olika sätt att kommunicera på. Vilka olika kommunikationsformer finns det? Vi kommer utforska mimik, kroppsspråk, teckenspråk (TAKK), bilder, talspråk och skriftspråk.

 

HUR:

 

Vi kommer att arbeta i halvgrupper och även mindre grupper där vi anpassar gruppsammansättningen utifrån det planerade undervisningstillfället. Det är viktigt att alla barn får prova på olika aktiviteter med stor variation så att barnen får möjlighet lära sig på flera olika sätt.

 

Vi kommer ha undervisningstillfällen på förmiddagarna på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vår ambition är att erbjuda barnen minst ett planerat undervisningstillfälle kopplat till projektet per vecka. Utöver projektet sker många spännande undervisningstillfällen under barnens dagar på förskolan.  

 

Vi kommer att dokumentera projektet och barnens utforskanden och läroprocesser vid varje undervisningstillfälle, både spontana och planerade sådana. För att barnens ska kunna följa sitt lärande och även inspireras av varandra kommer vi sätta upp dokumentation på väggarna samt återbesöka dokumentationen kontinuerligt tillsammans med barnen.

 

 

SAMARBETE MELLAN FÖRSKOLA OCH HEM:

 

Vårdnadshavarna kommer att uppdateras kontinuerligt kring projektets framskridande genom lärloggar, nyhetsinlägg (veckoinlägg) och muntlig information. Vi kommer även att involvera vårdnadshavarna genom att be om exempelvis förbrukningsmaterial till olika skapande.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18