Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading, listening, vocabulary, grammar. Magic 6 Chapter 1-4, 2020

Skapad 2020-10-26 14:29 i Öjersjö Storegård Partille
General Test 1 A Reading comprehension "An e-mail from an American girl" B Listening comprehension " Nelson´s South Africa" C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s. D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande. E Wordknowledge: The weather. F Wordknowledge: School words. G Wordknowledge: Clothes H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Arbetsbeskrivning med bedömningsmatriser för kapitel 1-4 Magic 6 (reading, listening, vocabulary, grammar) .

Innehåll

Syfte

Du ska känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som vi arbetat med i kapitel 1-4, Magic 6.

Du känner dig säkrare på läsförståelse, hörförståelse och din muntliga som skriftliga förmåga.

Arbetssätt 

Du arbetar med olika övningar analogt och digitalt via läromedlet Magic 6: Classbook, Word Trainer, Workbook och webbövningarna på www.studentlitteratur.se.

Varje kapitel har en planering som du arbetar efter. Genom varierade övningar, genomgångar och repetitionsläxor befästs kunskaperna. Texter och dess innehåll diskuteras i klassen där dina egna åsikter och reflektioner är värdefulla, liksom de jämförelser vi gör med den engelsktalande världen och kulturella företeelser.

Kursen avslutas med ett test på respektive delmoment.

Bedömning 

Viktiga aspekter i bedömningen är engagemang, deltagande i kursen och läxläsning. De olika delmomenten testas i ett avslutande prov med bedömning i en lärandematris utifrån de olika delmomenten reading, listening, vocabulary and grammar. I denna matris redovisas hur du tillägnat dig ord och grammatik. Läs- och hörförståelsen redovisas i separata planeringar och matriser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Vocabulary and grammar - Chapter 1-4 Magic 6

STEP 1

Practise more! Du behöver repetera.
Good! Du visar grundläggande förståelse
VeryGood! Du visar en djupare förståelse
Excellent! Du visar god förståelse
Vocabulary
A Choose the answer B Fill in the missing words C Complete the dialogues
Grammar
D Am. is, are Kunna presens av verbet be.
Grammar
E Like or likes? Kunna -s form av verb i presens
Writing: vocabulary and grammar
F In your own words Words and grammar in writing

STEP 2

Practise more! Du behöver repetera.
Good! Du visar grundläggande förståelse
VeryGood! Du visar en djupare förståelse
Excellent! Du visar god förståelse
Vocabulary
A Choose the answer B Definitions C Fill in the missing words D Choose the words
Grammar
E Have or has? Kunna verbet have i presens och nekande form: Don't have / doesn't have
Grammar
F Do or does? Kunna do- omskrivning i presens.
Writing: vocabulary and grammar
G In your own words Words and grammar in writing.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: