👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-10-26 21:50 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
I verksamheten arbetar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, såsom bild, form och skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,vteckna och pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill se barnens kreativitet och lust lockas fram samt att lära genom skapande.

Innehåll

Var är vi ?

Barnen visar intresse för att skapa med olika material och vi vill utveckla deras intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. 

 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Målet med skapande är att erbjuda en miljö, material och ett förhållningssätt som lockar till skapande i olika former.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?
Att barnen...
 • Utvecklar nyfikenhet, fantasi och kreativitet gällande skapande.
 • utvecklar sin förmåga att skapa med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka och kommunicera i sitt skapande 
 

Vem/vilka?

4-5  åringar som ingår i hemvisten Bullerbyn

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

 • barnen ska få ta del av olika skapandetekniker och olika skapandematerial 
 • barnen ska använda sin egen kreativitet
 • Erbjuda barnen olika skapandetekniker olika material för att skapa med .

 

Vetenskaplig grund

Poststrukturell teori: Arbetet med skapandet kommer att sammanföra olika läroplansmål och ämnen och undervisningen kan gå i olika riktningar, Transdisciplinärt lärande: lärandet delas inte upp i ämnen utan tillåts ta oförutsägbara vägar där olika ämnen vävs samman. Body -mind: lärandet sker i hela individen. På detta arbetssätt använder vi oss av skapandet som ett verktyg för att lära och komma ihåg.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18