Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljön runt Gräshoppan, h.t20-v.t 21

Skapad 2020-10-27 05:58 i Fliseryds förskola Mönsterås kommun
Förskola
Tillsammans ska vi upptäcka vår närmiljö på olika sätt. Barnen ska ges tillfälle att påverka projektet efter intresse.

Innehåll

Var är vi?

Barnen pratar om var de bor, sina familjer och att de bor i Fliseryd. Vi tänker att ta tillvara på deras nyfikenhet av samhället. Eftersom vi är en ny grupp av barn och pedagoger kan vi även ta tillvara på detta intresse och på så vis lära känna varandra. Vi ser behov i gruppen av språkträning och att våga prata i grupp. 

Vart ska vi?

Vi vill ge varje barn förutsättningar att få uppleva vår närmiljö. Besöka olika platser, och även berätta om platser som funnits tidigare i byns historia. 

Utveckling mot målen sker när:

- barnen kan peka ut sitt hus på en karta I tex. Google earth

- Barnen vågar berätta i gruppen om sin familj eller någon plats vi besökt

- barnen själva tar kort med iPad eller kamera på olika platser som vi besöker

- vi ser att barnen i leken på olika sätt visar intresse för något som ingår i projektet. (Kan vara att skriva av ord, bygga/skapanågon byggnad, måla sitt hus, måla sin familj)

- barnen ges möjlighet att komma med förslag på vidare arbete i projektet.

Hur gör vi?

För att även få vårdnadshavare  delaktiga i projektet ger vi varje familj i uppdrag att ta kort på sitt boende och skicka till förskolan. Vi utgår från en karta över Fliseryd och kringliggande byar, där barnen sätter upp respektive kort på sitt boende vid sin adress.

På kartan sätter vi även upp kort på olika platser som barnen visar intresse för och som vi besöker.

Vi gör utflykter i närmiljön och uppmärksammar vad vi ser. Går förbi de barnen som bor på gångavstånd.

Anpassa lärmiljöerna på förskolan både inne och ute som kan locka barnen att t.ex. bygga någon byggnad, hus eller miljö som vi besökt.

Skriver ner olika ord på platser, byggnader som vi lär oss i en bok för att öva på skriftspråket och samla på många olika skrivna ord. Som förhoppningsvis ger barnen ett intresse av bokstäver och av att skriva. 

Hur följer vi upp?

Genom arbetslagsplanering och reflektion

Reflektion tillsammans med barnen

Dokumentation 

Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: