👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning. v 41 - 49

Skapad 2020-10-27 09:23 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 7 – 9 Matematik
För att komma vidare med matematiken krävs att vi har bra kunskaper om tal. I detta arbetsområde fördjupas bland annat kunskaper om tallinjen samt om hur man gör beräkningar med negativa tal och tal i potensform.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Lärandemål: 

- Du ska kunna prioriteringsreglerna och hur man använder dessa när man räknar t.ex. 14/(7+3)

- Du ska kunna ställa upp och räkna ut stora och små tal t.ex. 3564x4; 345/5; 3654+3546; 8765-3546

- Du fyraräknesätten t.ex. 1,35-0,8 ; 4/0,02 ; 1000·0,06

- Du ska kunna räkna bråktal med de fyra räknesätten t. ex.3/5 +7/10 ; 5/8 – 1/4; 1/3 ·4/5 ; 2/3 / 1/6

- Du ska kunna använda de fyra räknesätten med negativa tal t.ex. 8 + (-3) ;     4 – (- 3) ; 7 · (- 2) ; -20/4

- Du ska kunna räkna med potenser med olika baser t.ex. 7 2 ; (-2) 3

- Du ska kunna skriva tal i grundpotensform t.ex. 34000 = 3,4 · 10 4

- Du ska kunna räkna multiplikation och division med potenser t.ex.10 2 ·10 3 ;  6 5 / 6 3

- Du ska kunna räkna med kvadratroten ur t.ex. kvadratroten ur 36, 81

- Du ska kunna skriva små tal med tiopotenser och grundpotensform t.ex.  0,001 = 10 -3 ; 0,00046 = 4,6 · 10-4

- Du ska kunna räkna multiplikation och division med grundpotensform t.ex. 3 · 10 -2 · 6 · 10 -4 ; 3 · 10 2 / 5 · 10 -5

 

- Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 

 

Undervisning/bedömning

Genom diskussioner, gemensamma genomgångar, aktiviteter i klassrummet, enskilt arbete i matematikboken och ett skriftligt förhör för att bedöma ovanstående lärandemål.

Begrepp 

Hela tal, decimaltal, prioriteringsregler, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, prefix, kvadratroten ur

Begreppslista

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

BEGREPP

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har […] kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i […] sammanhang på ett […]
grundläggande välkända i huvudsak fungerande sätt.
goda bekanta relativt väl fungerande sätt.
mycket goda nya väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett […]
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra […] resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
enkla
utvecklade
välutvecklade

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […]
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.