Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-27 10:25 i Tångeröds förskola Tjörn
Språk och kommunikation
Förskola
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. (Lpfö18, s.8)

Innehåll

 

Var är vi?

Hela utbildningen ska främja språkutvecklingen hos barnen och det är något vi arbetar med kontinuerligt genom att samtala,ställa frågor och hjälpa barnen att sätta ord på saker och händelser. I mindre grupper arbetar vi lite extra med språk och kommunikation, språkutveckling och ordförståelse på ett lustfyllt sätt. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Vart ska vi?

I utbildningen vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- intresse för språk och kommunikation

- möjligheter att uttrycka sig, förmedla känslor och erfarenheter

- ordförråd och ordförståelse 

- uttrycka tankar, ställa frågor och samtala 

- intresse för andra språk

 

Hur gör vi?

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande förhållning- och arbetssätt då språket är nyckeln till lärande. Vi delar in barnen i mindre grupper för att det ska bli lättare att lyssna på varandra. Alla ska få tid att prata, i mindre grupper kan vi lättare få en överblick över det enskilda barnets språkfärdigheter och vad som behövs öva på. 

Detta gör vi genom att erbjuda barnen:

- sagor och sånger

- rim och ramsor

- titta på Bästa bokstaven från UR

 talet och berättandet utifrån barnets förmåga

bemötande, turtagning och olika begrepp

- benämna det som sker under barnets dag 

- arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats

-läsa kompisböckerna tillsammans och prata om barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: