Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A

Skapad 2020-10-27 10:35 i Smedby skola Hedemora
Favoritmatematik 5A
Grundskola 5 Matematik
I Favorit matematik 5A repeterar vi de grundläggande räknesätten och övar på bråk. I geometrikapitlet övar vi bland annat på att mäta vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare. Ibland kräver matematiken uthållighet och hjärngymnastik, men i utbyte belönar den dig förhoppningsvis med aha-upplevelser och känslan av att lyckas.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

Kapitel 1 De fyra räknesätten:

Huvudräkning och uppställning

Ekvationer och olikheter

Prioriteringsregeln

Miniräknaren

Kapitel 2 Tal i bråkform:

Omvandla mellan bråkform och blandad form

Förkorta bråk

Räkna med tal i bråkform

Kapitel 3 Geometri:

Geometriska objekt från punkt till vinkel

Vinklar

Två- och tredimensionella objekt

Omkrets

Hur ska vi arbeta?

 

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Praktiska uppgifter.

Detta kommer att bedömas:

 

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 5A

Problemlösning

Godtagbar nivå
Högre nivå.
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
• De fyra räknesätten
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
• Ekvationer och olikheter
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
• Tal i bråkform
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Ma  E 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.

Begrepp

Godtagbar nivå
Högre nivå.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Summa, differens, produkt, kvot, ekvationer, olikheter och delbarhet.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämning.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Parallell, vinkelrät och skärningspunkt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
• Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock.
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop. T ex så visar du på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma.

Metoder

Godtagbar nivå
Högre nivå.
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar i:
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
• addition
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
• subtraktion
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
• multiplikation
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
• division
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Genomför beräkningar utifrån prioriteringsregeln.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar.
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.

Kommunikation

Godtagbar nivå
Högre nivå.
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med:
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
• de fyra räknesätten
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
• bråk
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
• geometeriska objekt, omkrets och vinklar

Resonemang

Godtagbar nivå
Högre nivå.
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med :
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
• de fyra räknesätten
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
• bråk
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
• geometeriska objekt, omkrets och vinklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: