👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hilma och kulturen

Skapad 2020-10-28 06:52 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Hilma och kulturen. Vad är kultur - egentligen? Kultur i förskolan kan hittas på flera olika plan, där den återfinns i kultur skapad för, av och med barn. Vi vill under läsåret sätta fokus på kulturen vi möter i förskolan: från skapande och berättande, till dans, musik och rörelse. Dessutom vill vi lägga en stor vikt på den sociala kulturen i gruppens kamratkonstellationer. Hilmas undervisningsplan beskriver det vi ska fördjupa oss inom genom undervisning. I den hittar ni bakgrund, syfte och mål som vi tar avstamp ifrån och siktar emot under läsåret. Dessutom finner ni information om hur vi vill organisera och strukturera verksamheten för att alla barn ska få möjlighet att bli sina bästa jag!
Förskola
Hilma och kulturen. Vad är kultur - egentligen? Kultur i förskolan kan hittas på flera olika plan, där den återfinns i kultur skapad för, av och med barn. Vi vill under läsåret sätta fokus på kulturen vi möter i förskolan: från skapande och berättande, till dans, musik och rörelse. Dessutom vill vi lägga en stor vikt på den sociala kulturen i gruppens kamratkonstellationer. Hilmas undervisningsplan beskriver det vi ska fördjupa oss inom genom undervisning. I den hittar ni bakgrund, syfte och mål som vi tar avstamp ifrån och siktar emot under läsåret. Dessutom finner ni information om hur vi vill organisera och strukturera verksamheten för att alla barn ska få möjlighet att bli sina bästa jag!

Innehåll

Undervisningsplan HT20/VT21

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led.

Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom att vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

Var är vi? Hilmas intressen.

Under vårterminen 2020 visade de barn som gick på Hilma af Klint ett stort intresse för deras tidigare projekt kring konst, där fokus låg på bland annat hållbar utveckling och att utforska olika konstmedium som återbruksmaterial, dans och musik. De barn som går kvar på Hilma sedan vårterminen visar fortfarande ett stort intresse för konstformer, särskilt tecknande, skapande och berättande i olika forum. Dessutom visar de barn som gått på andra avdelningar under vårterminen ett stort intresse för såväl skapande med naturmaterial som att pröva och fördjupa tekniker i olika uttrycksformer såsom dans och dramatiserande.

Höstterminens uppstartsperiod visar alltså ett pågående intresse, såväl fördjupat, som begynnande för olika kulturformer, där olika barnen använder flera olika medel för att stärka sin identitet, uttrycka sina tankar och reflektera tillsammans kring detta. Intresset för dessa varierade uttryckssätt är något vi vill ta vara på och fördjupa under resterande läsår.

Vårt pedagogiska fokusområde? Hilma och kulturen.

Under höstterminen väljer vi att skapa förutsättningar för undervisning. Vi bygger en gedigen grund, i vilken vi inventerar och analyserar behov och intressen. Vi bygger relationer och skapar en gruppgemenskap. Vi arbetar brett med det fokus vi valt, alltså kulturen. För att beröra detta utforskar vi nya och fördjupar kända uttryckssätt och metoder inom ramen för fokusområdet.

Kultur är ett brett ämne som innefattar mer än museum, utställningar och konstverk. I förskolan innefattas flertalet uttryckssätt såsom skapande, berättande, musik, dans och drama. Den sociala kulturen vi skapar tillsammans skapar en plattform för interkulturalitet, alltså den mångfald som vi som individer bidrar med: vem är jag och vad gör mig till mig själv? Vi har alla såväl likheter som olikheter vilka är grunden till de vi är: hur tar vi vara på dessa för att skapa en social kultur där alla är välkomna och kan utvecklas på bästa sätt?

Vi skapar även en hållbar framtid genom den kultur vi skapar genom att arbeta med hållbar utveckling, såväl gentemot miljön, som samhället och oss själva. Vi har både fokus på jaget och kamratrelationer genom bland annat gemensamma rörelselekar för att stärka såväl den mentala som den fysiska hälsan i både ett individuellt- och grupperspektiv.

Hur gör vi?

Arbetssätt

Vi arbetar i mindre grupper om färre barn för att tillgodose alla barns behov utifrån deras individuella förutsättningar. Individen, smågruppen och hela gruppen är alla viktiga faktorer för goda förutsättningar för utveckling och lärande, samt den sociala kulturen som helhet.

Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter både i mindre och större sammanhang för att alla barn ska kunna mötas i lustfyllda forum där såväl lärande, identitetsskapande och hälsa står i fokus.

Vi reflekterar tillsammans med barnen över deras lärande: vad är lärande? när har jag lärt mig något? Reflektioner sker löpande. Både spontant i det vardagliga utforskandet, i anslutning till den planerade pedagogiska verksamheten, eller i större gemensamma forum där vi bland annat reflekterar över veckan som gått utifrån bilder på det vi gjort.

Genom att genomföra likartade pedagogiska aktiviteter vid flera tillfällen, i olika fysiska och sociala miljöer, samt med varierade material och metoder lägger vi grunden för ett tvärdisciplinärt och multimodalt lärande där återkoppling, reflektion och erfarenhetsbaserat lärande gynnas.

Organisation och struktur

Eftersom vi arbetar i mindre grupper under veckorna betyder det att både pedagoger och barn inte alltid möts och deltar i alla möten tillsammans. Genom att gemensamt sätta ord på det vi gjort, dela med oss utav erfarenheter, ställa frågor och reflektera kring dessa skapar vi en större förståelse för vad som är viktigt för såväl individen som gruppen. Vad är intressant? Vad kan vi fördjupa?

De barn som börjar skolan höstterminen 2021 kallar vi våra Flyttfåglar. De har avsatta tider under veckan där enbart de, ibland tillsammans i tvärgrupper med Palettens övriga Flyttfåglar genomför särskilda aktiviteter i olika miljöer. Genom att lägga en god grund i gemenskapen bland de äldsta barnen ges de möjlighet att ta del utan varierade möten med jämnåriga för att skapa fördjupade lärsituationer tillsammans med kamrater som de kan komma att börja förskoleklassen tillsammans med.

Förhållningssätt

Vi tror det bästa om alla barn. De är kompetenta och har alla möjligheter i världen att bli sitt bästa jag. Det är vårt uppdrag att ge förutsättningar för en god självkänsla där viljan och modet att pröva nya saker för att lära och utvecklas är en röd tråd genom den pedagogiska verksamheten.

Vi synliggör barnens teorier och tankar med öppna, generativa och metakognitiva frågor. Fördjupning sker bland annat genom reflektion både enskilt, samt i mindre och större sammanhang. Vi lyssnar aktivt till barnens intressen och förutsättningar som vi omsätter i praktiken genom att vara medforskande och medgörande pedagoger.

Hilmas förutsättningar är att vi har en bred spridning av såväl ålder, erfarenheter och intressen. Genom att ha ett övergripande undervisningsfokus under höstterminen där individens intresse inventeras och tas till vara, avser vi kunna avsmalna det pedagogiska fokuset för att tillgodose en stabil grund utifrån alla barnens förutsättningar i ett gemensamt, avsmalnat projekt under vårterminen.

Vart ska vi? Hilmas målområden.

Under HT20/VT21 kommer vi särskilt rikta in oss på följande delar ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

1.      Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

2.     Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

3.     Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.