👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C1 Broar - Ett teknikprojekt åk 7 Ht 20

Skapad 2020-10-28 07:28 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Teknik
Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmre varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra

Innehåll

Vid fjärrundervisning:

Vi följer schemat!

Strax innan lektionen startar skall du ta dig in på Google Classroom, där finns instruktioner för dagens lektion:

https://classroom.google.com/c/MTUyMDM3MTIxMDMx?cjc=b7cj75o

 

Arbetsgång

Under några veckor kommer vi att arbeta med broar. Vi kommer att lära oss mer om konstruktioner, krafter och olika materialval.

Uppgift 1,2, och 4 gör du enskilt men uppgift 3 gör du i din grupp.

1. Föreläsning om broar, konstruktioner och olika material samt individuella fältstudier i Lerum

2. Fördjupning, faktatext om en bro. Arbetet pågår under lektionstid v 46-49 inlämning senast sö v 49 på Unikum

-Beskriv den brotyp som du har tilldelats.

-För och nackdelar med din brotyp.

-Hur fungerar bron, vad gör den stark? Ha med tekniska begrepp ni har lärt er.

-Vilket material ska man helst bygga bron i? Finns det något alternativt material? För och nackdelar med materialen. Motivera!

-Hur påverkar bron människan, miljön och samhället? Här finns det många perspektiv att ta. Resonera runt detta. Ta gärna hjälp av orden: "det leder till... På grund av... Å ena sidan, å andra sidan..." Ge exempel eller jämför om du kan.

-Hitta fotografier eller ta egna på liknande broar.

-Glöm inte redovisa dina källor i slutet av av arbetet. Skriv också ett par rader hur du tänker angående trovärdigheten om dessa.

 

3. Brokonstruktion Planering sker v 50. Praktiskt arbete i tekniksalen v 51 & v 2

Planera arbete i din grupp:

-Vi lottar vilken typ av bro som ni skall arbeta med.

-Göra en ritning på en bro som ni skall konstruera

-Bygga modellen

 

4. Dokumentation & utvärdering av Brokonstruktion v 3

Dokumentation:

 • Vilken bro blev ni tilldelade?
 • Vilka har ingått i gruppen?
 • Vilka moment ansvarade du för?

Tänk på att du ska dokumentera med ord och bild de olika momenten ni utförde under arbetes gång av modellbygget.

Tänk igenom de olika stegen ni gjorde:

 • skiss 
 • i vilken ordning ni tillverkade brons delar och vilka metoder ni använde för varje delmoment
 • hur ni satte samman de olika delarna av bron
 • finjustering.

Avsluta med en bild med på den färdiga bron. 

Utvärdering:

 • Blev ert modellbygge av bron som du hade tänkt dig?
 • Vad blev du nöjd med/mindre nöjd med? Motivera!
 • Stötte du på några problem under arbetets gång? Hur löste ni det?
 • Något du vill utveckla, förbättra om du hade fått mer tid till att bygga?
 • Motivera metodval. Utveckla ditt svar.

 

Lämna in din dokumentation på uppgift 4 i teknik på Unikum senast den 

 

 

Begrepp vi kommer arbeta med:

 • Tryckkraft
 • Dragkraft
 • Balk, balkformer
 • Armering
 • Korrugering
 • Fackverk
 • Valvbåge
 • Brospann
 • Pylon
 • Bärkabel
 • Fundament
 • Balkbro
 • Bågbro
 • Fackverksbro
 • Hängbro
 • Valvbro
 • Snedkabelbro

Uppgifter

 • Faktatext om en bro

 • Faktatext om en bro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik - Broar

Tekniska lösningar

Ännu ej visat förmågan
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Föra underbyggda resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Ännu ej visat förmågan
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

Ännu ej visat förmågan
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.