👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan i skötrummet

Skapad 2020-10-28 08:17 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hos oss pågår undervisning hela dagen och vi hittar lärsituationer i mycket. Vi vill att barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. Självständighet genererar självförtroende och det vill vi erbjuda alla!

Innehåll

 

Mål & Syfte

 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Lpfö18, s. 7)

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och spelar en viktig roll för att bidra till att grundlägga barns trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet (Lpfö18, s. 13). I förskolan bildar utveckling, omsorg och lärande en helhet. Läroplanen lyfter att alla barn i förskolan ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen (Lpfö18). När vi arbetar med att stärka barnens självständighet får de reellt inflytande över sin egen situation och förhoppningen är att det ska stärka barnens självförtroende.

 

Skötrummet erbjuder en lärsituation där vi ges goda möjligheter att jobba med det här eftersom barnen får möjlighet att vara självständiga när de stöttas i att klara hygienrutinerna på egen hand. På Fyrisvallens förskola vill vi att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.  Skötrumssituationen handlar också om hänsyn till individer och det är därför som pedagog viktigt att hålla sig informerad om barns personliga omständigheter med respekt för deras integritet (Lpfö18, s. 17).

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och spelar en viktig roll i grundläggandet av barnens trygghet och självkänsla (Lpfö18, s. 10). Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (Lpfö18, s. 13).

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

 

 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling

 

Arbetslaget ska:

 

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

(LPFÖ18)

 

 

 

 

 

Vad?

 

 • Utveckla barnens sociala, språkliga och motoriska färdigheter

 • Normer och värden samt integritet mellan barn-barn och mellan barn-pedagog

 

Vårt mål är att:

 

 • Ha tid för varje barn i skötrummet

 • Alltid ha en pedagog tillgänglig när barnen befinner sig i en hygiensituation

 • Vägleda barnen att göra det mesta själva

 • Vi introducerar barnen succesivt i rutinen; börja med att kasta blöjan själv och för att i slutändan kunna klara alla stegen på egen hand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur?

 

Vi pedagoger kommer att:

 

 • Dela in barnen i mindre grupper när vi är i skötrummet

 • Succesivt lära barnen vad som förväntas av dem i skötrummet för att de på egen hand kan klara alla stegen själva: ta av sig kläderna, ta av sig blöjan, kasta blöjan i soporna, sitta på pottan/toaletten, ta fram en ny blöja, ta på sig blöjan, ta på sig kläder, tvätta händerna, torka händerna

 • Succesivt lära barnen vad som förväntas av dem i skötrummet för att de på egen hand kan klara alla stegen själva: Gå in på toaletten, dra ner byxorna. Sätta sig på toaletten. Kliva ner från toaletten, torka sig. Dra upp byxorna. Tvätta händerna, Torka händerna.

 • Som vuxen vara behjälplig utan att ta över

 • Genom positiv förstärkning uppmuntra barnen till att vilja prova själva och uppmärksamma när de lyckas

 

 

 

Vem?

 

Fyrisvallens Fsk

 

 

 

När?

Varje gång vi besöker skötrummet