👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorstyrd produktion 1

Skapad 2020-10-28 10:07 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Datorstyrd produktion
Kursen Datorstyrd produktion 1 kommer att handla om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion. Undervisningen ska leda till utveckling av förmåga att tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning och utveckla kunskaper om operatörens roll i datorstyrd industriell produktion och förståelse av det ansvar som följer med arbetsuppgifterna inom ämnesområdet.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Programmering efter etablerade koder för valt programmeringssätt, manuellt och med programmeringsstöd samt med pc-baserade hjälpsystem.
  • Simulering och testkörning av valda program.
  • Iordningställande av vald datorstyrd utrustning för enklare bearbetning eller produktion.
  • Tolkning av tillverkningsunderlag till styrsystem och överförande av dessa till aktuell utrustning.
  • Tillverkning av produkter efter eget skapat program.
  • Enklare felsökning och systematiskt underhåll.
  • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
  • Resultatkontroll samt justering av program och inställningar.

Matriser

Dar
Datorstyrd produktion 1

E
C
A
Planera och organisera
Eleven planerar och organiserar programmering, simulering och testning i datorstyrd produktionsutrustning i samråd med handledare.
Eleven planerar och organiserar programmering, simulering och testning i datorstyrd produktionsutrustning efter samråd med handledare.
Planera och organisera
Dessutom planerar och organiserar eleven i samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning.
Dessutom planerar och organiserar eleven efter samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning.
Planera och organisera
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
Körning
Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare programmering, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare programmering, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare programmering, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag
Körning
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön
Redogöra
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Samarbete
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete. Dessutom använder eleven med säkerhet korrekt fackspråk.